Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 57

Наведені вище відомості про руйнівний вплив шкідливих компонентів підземних вод на людський організм примушує задуматися. Задуматися і з усією серйозністю сприйняти необхідність боротьби за раціональне природокористування. В першу чергу це стосується природних вод, які є основним джерелом існування людства на планеті Земля.


Висновки

Прослухавши курс лекцій з «Гідрогеохімії» і отримавши корисні навички на практичних заняттях студенти – гідрогеологи не лише набувають ширші уявлення про особливості геохімії підземних вод, але і засвоюють методику використання останніх при вирішенні певних наукових і практичних проблем.

Хімічний склад підземних вод відбиває історію геологічного розвитку гідрогеологічних структур. Ця історія насичена різними явищами, пов’язаними з тепломасопереносом, основним агентом якого є підземні води. Тому дослідження гідрогеологічних закономірностей дають можливість вивчати процеси, що відбуваються не лише у гідросфері та літосфері, а і новій геосфері, створеній за участю людини – ноосфері. Все це вказує на те, що предмет «Гідрогеохімія» є важливою ланкою в навчальній програмі сучасних гідрогеологів.


Література

1.  Бродский А.А. Основы гидрогеохимического метода поисков сульфидных месторождений. – М.: Недра, 1964. – 258 с.

2.  Голева Г.А., Крайнов С.Р., Соколов И.Ю. Методические указания по гидрогеохимическим поискам рудных месторождений. М.: Недра, 1968 – 92 с.

3.  Горев Л.Н., Никаноров А.М., Пелещенко В.И., Региональная гидрохимия. К.: Вища школа, 1989. – 280 с.

4.  Зайцев И.К. Гидрогеохимия СССР– М.: Недра, 1986. – 239 с.

5.  Карцев А.А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: Недра, 1972. – 280 с.

6.  Коротков А.И., Павлов А.Н. Гидрогеохимический метод в геологии и гидрогеологии. Л.: Недра, 1972. – 184 с.

7.  Крайнов С.Р. Геохимия редких элементов в подземных водах. – М.: Недра, 1973. – 296 с.

8.  Крайнов С.Р., В.М. Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. – М.: Недра, 1980. – 286с.

9.  Крайнов С.Р. Гидрогеохимия / С.Р. Крайнов, В.М. Швец. – М.: Недра, 1992. – 463 с.

10.  Малые артезианское бассейны Северо-Западного Донбаса / Бут Ю.С., Дробноход Н.И., Решетов И.К. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 200 с.

11.  Методические рекомендации по применению гидрогеохимического метода поисков скрытого оруденения в Донбассе и Днепровско-Донецкой впадине / В.Г. Суярко. – Симферополь: ИМР МГ УССР, 1985. – 92 с.

12.  Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М.: Недра, 1975. – 342 с.

13.  Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 360 с.

14.  Суярко В.Г. Экология подземной гидросферы Донбасса. – Киев: Знание, 1997. – 69 с.

15.  Тугаринов А.И. Общая геохимия. Краткий курс. Учебное пособие для вузов. – М.: Атомиздат, 1973. – 288 с.

16.  Шварцев С.Л. Гидрогеохимия зоны гипергенеза. – М.: Недра, 1978. – 287с. 

17.  Щербаков А.В. Геохимия термальных вод. – М.: Наука, 1969. – 234 с.


Учбовий посібник

Суярко Василь Григорович

Безрук Катерина Олександрівна

ГІДРОГЕОХІМІЯ

Друкується в авторській редакції

60077, Харків, площа Свободи, 4. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Видавничий центр.