Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 52

Обчислення параметрів розподілу мікроелементів, величин мінералізації, рН і т. ін. виконується для окремих водоносних горизонтів або комплексів.

Підсумком гідрогеохімічних досліджень є складання карт, що розкривають геохімічні особливості підземних вод. Масштаби карт та їхнє графічне навантаження визначається масштабами, метою і задачами польових гідрогеохімічних досліджень.

При будь-яких видах гідрогеохімічних робіт необхідним є складання комплекту таких карт:

а) карта фактичного матеріалу, на якій умовними позначеннями вказуються типи водопунктів (свердловини, джерела, колодязі і т. ін.), вік водовміщуючих порід, дебіти джерел і свердловин, глибина відбору проб, температура води і т. ін.;

б) карта хімічного складу підземних вод (геохімічних типів вод);

в) карти розподілу у підземних водах різних мікроелементів (поелементні карти), на які виносяться їхні вмісти (у ізоконцентратах);

г) карта гідрогеохімічних аномалій (ореолів розсіювання), на яку наносять полікомпонентні (сумарні) гідрогеохімічні аномалії (водні ореоли розсіювання);

д) прогнозна гідрогеохімічна карта, на якій виділяються гідрогеохімічні зони, вузли та прогнозні ділянки із зазначенням їхньої геохімічної спеціалізації. Окрім гідрогеохімічних, на прогнозну карту виносяться також і інші геологічні аномалії (літогеохімічні, геофізичні, геотермічні та ін.).

4.2. Гідрогеохімічні передвісники землетрусів

Землетруси суттєво впливають на стан підземних вод. Особливо це стосується зміни їхнього хімічного складу. Це факт, встановлений у багатьох випадках, на практиці. Тому зміни у хімічному, газовому та ізотопному складі підземних вод використовуються як передвісники можливих землетрусів.

Чим же можуть бути викликані такі явища? Теоретично та експериментально встановлено, що існує залежність вищезазначених змін від дії пружних коливань, які спричиняють додаткове виділення з гірських порід хімічних елементів. Ті хімічні елементи та ізотопи, що слабко пов’язані з мінералами гірських порід та флюїдами, що знаходяться в них, вивільняються і переходять у водну фазу. Пружні коливання можуть викликати також штучний розподіл ізотопів. Причому вода збагачується тим ізотопом, який найслабше пов'язаний з кристалічною решіткою мінералів.

Окрім того, зміна складу підземних вод може бути обумовлена підтоком вод і флюїдів по активізованих зонах тектонічних порушень не лише з більш глибоких горизонтів а, й, часто – з ендогенних вогнищ тепломасопереносу, в яких генеруються геодинамічні напруги. Разом з цим у більшості випадків змінюються дебіти джерел та свердловин, підвищується температура і рівень мінералізації води. В ній звичайно суттєво зростає вміст вільних та розчинних газів.

В процесі гідрогеологічних режимних спостережень всі ці явища фіксуються дуже чітко і їх, безумовно, можна використовувати у якості передвісників землетрусів.

Гідрогеологічні передвісники землетрусів поділяються на гідрогеодинамічні та гідрогеохімічні.

Серед гідрогеохімічних передвісників землетрусів передусім слід вказати на зміни у воді вмісту, фтору, йоду, гелію вуглекислоти, хлоридів, радону, гелію, брому, ртуті та ізотопів різних елементів. Концентрації цих та інших компонентів перед землетрусом можуть як збільшуватися так і зменшуватися.

Найефективнішим є використання таких гідрогеохімічних показників як газовий, іонно-сольовий та ізотопний склад підземних вод. Але в процесі інтерпретації ці дані слід пов’язувати з результатами інших геологічних спостережень. Саме комплексність найкраще забезпечує вирішення такої складної проблеми як прогнозування землетрусів.

4.3. Гідрогеохімія промислових вод

Промисловиминазивають природні води (підземні та поверхневі), що вміщують такі концентрації хімічних елементів, які у конкретних гідрогеологічних умовах забезпечують їхнє економічно доцільне видобування та переробку.

Використання природних вод як гідромінеральної сировини набуває все більшого розвитку. Оскільки можливості технології і показники економічної рентабельності постійно змінюються, то кондиції, що характеризують промислові води за якісним та кількісним складом цінних компонентів є досить умовними.