Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 8

2.  Грошев И.В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и организациях // Социологические исследования – 2007. – №6.

1.  Ефременко Т. Экономическая ментальность украинского этноса. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №2.

2.  Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. – К.: ВД "Стилос", 2004.

3.  Євтух В.Б. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст. – К.: Стилос, 2001.

4.  Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник.. – К.: Видавництво УАННП "Фенікс", 2003.

3.  Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера // http://soclib.fatal.ru/lib.php?mod=2&req=181.rar

4.  Кон И. Гегемонная маскулинность как фактор мужского (не)здоровья // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №4

5.  Панина Н.В. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2005. – №4

6.  Паниотто В. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине (1994-2007) //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1

7.  Платонов Ю. П. Психология национального характера : учеб. пособие. – М.: Издат. центр "Академия", 2007

5.  Суковатая В. Феминистическая методология как политика образования: конструирование новых гендерных идентичностей в украинской высшей школе // Социология: теория, методы, маркетинг – 2007. – №3

8.  Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс : учебное пособие. – М.: Юрайт, 2003

МОДУЛЬ 2

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТТУТ

План

1.  Соціальні інститути як чинники соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем.

2.  Процеси інституціоналізації в сучасній Україні.

3.  Особливості функціонування інституту громадської думки у сучасній Україні.

4.  Освіта як соціального інститут. Функцій й цілі інституту освіти.

5.  Реформування освіти. Проблеми та перспективи вищої освіти в Україні.

Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції, громадська думка, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.

Теми рефератів і реферативних виступів

1.  Громадська думка як фактор соціальних змін.

2.  Влада та громадська думка.

3.  Українські дослідницькі центри вивчення громадської думки.

4.  Маніпулювання громадською думкою: причини та наслідки.

5.  Оновлення освіти на рубежі ХХI ст.: причини та головні тенденції.

6.  Основні проблеми студентської молоді в Україні.

7.  Освіта й соціальна нерівність.

8.  Сутність та проблеми Болонського процесу.

Теми есе

1.  Соціальні інститути і свобода волі людини.

2.  Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.

3.  Чи існує громадська думка в українському суспільстві?

4.  Вплив громадської думки на процес формування особистості.

5.  "Рівність шансів" як проблема сучасної соціології освіти.

6.  Проблема якості у системі вищої освіти.

7.  Проблеми контрактного навчання в Україні.

Базові підручники та навчальні посібники

1.  Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

2.  Масионис Дж. Социология. – СПб.: Питер, 2004.

3.  Радугин А.А., Радугин А. К. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000. –Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

4.  Социология: Учеб. пособие / Под ред. П. С. Емшина, Д. З. Матугирова, Н.Г. Скворцова. – СПб., 2004.

5.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2008.

6.  Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007.