Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 12

·  образність;

·  афористичність;

·  парадоксальність;

·  яскраво виражена авторська позиція.

Для передачі особистого сприйняття автор есе залучає численні приклади, проводить паралелі, підбирає аналогії й використовує асоціації.

Зміст есе по соціології полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем. Тому в есе повинні бути висвітлені наступні питання:

·  теоретичний зміст проблеми с точки зору різних підходів;

·  соціальний зміст проблеми, чим пояснюється посилена увага до неї сьогодні, або, навпаки, відсутність такої уваги;

·  перспективи вивчення й рішення проблеми.

Правила оформлення есе:

1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

2.  Обсяг роботи – 4000-6000 тисяч знаків (без пробілів) або 3-5 сторінок.

3.  На першому аркуші необхідно обов'язково вказати назву есе, прізвище, ім'я й групу автора. Текст можна починати писати відразу.

4.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Есе здається у строк, визначений викладачем, але не пізніше, ніж за місяць до закінчення семестру. Після визначеного строку есе не приймається. Присутність в есе плагіату, написання есе на тему, яка не входить до списку тем запропонованих викладачем, оцінюється «незадовільно» і не може бути переписана.

Процедура оцінювання есе спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання есе

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання теми)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і відповідність заданій темі

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору автора

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

8

Ясність, логічність письмового викладу матеріалу, відповідність стилю викладання даному жанру роботи

9

Уміння стисло, логічно й повно представити роботу, зацікавити аудиторію

10

Уміння точно й змістовно відповісти на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Правила написання та КРИТЕРІЇ оцінювання реферату.

Ціль написання реферату полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Реферат (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую) — стислий переказ змісту матеріалу, зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Тобто, реферат є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Реферат відображає головну інформацію першоджерела. Реферат повинен бути інформативним, об'єктивно передавати інформацію, відрізнятися повнотою викладу, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Розрізняють два види рефератів: продуктивні й репродуктивні. Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний – містить творче або критичне осмислення джерела (або джерел), що реферується.

На відміну від есе реферат має наступні ознаки:

·  зміст реферату повністю залежить від змісту джерела, що реферується;

·  реферат містить у собі точний переказ основної інформації без перекручувань і суб'єктивних оцінок.