Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 13

Реферат має певну структуру:

1.  Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається ціль, розкривається проблематика обраної теми. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані тексту, що реферується (назва, де опублікована, у якому році), відомості про автора (ПІБ, спеціальність, вчений ступінь, вчене звання).

2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, що реферується, приводяться основні тези, вони аргументуються.

3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у рефераті.

4.  Список використаної літератури (не менш 5 джерел).

Правила оформлення реферату:

1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

2.  Обсяг роботи – 15000-25000 тисяч знаків (без пробілів) або 15-20 сторінок.

3.  На першому аркуші обов'язково вказати назву реферату, прізвище, ім'я й групу автора. На другому – план. На третьому – починається текст. На останньому необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти й інші джерела інформації (література – за абеткою, Інтернет джерела – наприкінці).

Процедура оцінювання реферату спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання рефератів

Критерії оцінювання

бали

1

Оформлення робіт: тест на відповідність до вимог кафедри

2

Структурованість роботи (наявність чіткого плану) і валідність (відповідність структури змісту теми)

3

Чітке визначення актуальності, цілі, проблеми, що освітлюються у рефераті

4

Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)

5

Коректне оформлення цитування

6

Бібліографія роботи (кількість і якість, новизна використаних джерел)

7

Наявність емпіричної частини

8

Наявність схем, таблиць, діаграм, моделей та вміння їх інтерпретувати й аналізувати

9

Вміння стисло, логічно і повно доповісти про результати дослідження

10

Вміння точно і змістовно відповідати на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка за 5-бальною шкалою

Робота (відповідь) студента у ході обговорення

програмних питань дисципліни

на семінарських заняттях І КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Відповідь — стислий усний переказ змісту матеріалу, який був зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, конспекту лекцій, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Ціль відповіді полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Тобто, відповідь є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Відповідь повинна бути інформативною, об'єктивно передавати інформацію, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.

Відповідь має певну структуру:

1.  Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність питання і розкривається його проблематика. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані матеріалу.

2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст матеріалу, що озвучується, приводяться основні тези, вони аргументуються.

3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі.

Критерії оцінювання відповіді:

·  глибина і повнота оволодіння основним матеріалом;

·  застосування додаткової літератури;

·  логічність і послідовність викладання матеріалу;

·  вміння робити узагальнення й висновки;