Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 16

Тестове завдання є засобом діагностики засвоєння студентами тематичного матеріалу. В курсі соціології використовується тестове завдання двох видів: закритої форми із запропонованими відповідями, в яких вибирають правильні з множини вибору (три відповіді, тільки одна з яких є правильною) і завдання відкритої форми.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів

·  запитальної (змістовної частини)

·  відповідей.

Тестові завдання відкритої форми складаються з одного компонента: запитальної (змістовної частини).

Запитальна частина тестового завдання сформульована у стверджувальній або запитальній формі стисло, чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового завдання виділяється. Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Добірка тестових завдань кожного варіанта включає таку кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. Довжина тесту становить 10-20 тестових завдань, з них: 10% відкритої форми і 90% закритої форми.

Загальні критерії оцінки за тестовими завданнями

Оцінка «відмінно»

Студент дав не менше 90% правильних відповідей

Оцінка «добре»

Студент дав не менше 70% правильних відповідей

Оцінка «задовільно»

Студент дав не менше 50% правильних відповідей

Оцінка «незадовільно»

Студент дав менше 50% правильних відповідей


Домашня робота і Критерії ЇЇ оцінювання

Ціль домашньої роботи полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Домашні завдання можна розділити на три групи:

відтворювально-репродуктивні завдання. Завдання націлені на тренування пам’яті, забезпечення основи – бази для подальшої роботи над матеріалом теми;

завдання на розуміння. Це складніший рівень, він виконує функцію евристики, тобто в ході виконання завдань студенти набувають здатності знаходження для себе нового знання;

завдання на творче осмислення. Це завдання найскладнішого рівня, які вимагають не тільки творчого осмислення, але і застосування.

Перелік домашніх завдань:

1.  Відтворювально-репродуктивні завдання:

-  ведення словника соціологічних термінів;

-  конспект першоджерел;

-  знаходження нової літератури за темою;

-  знаходження статистичних та соціологічних даних та ін.;

2. Завдання на розуміння

-  підготовка відповідей на питання, сформульовані викладачем;

-  рецензування знайденого та прочитаного матеріалу;

-  аналітичний огляд нової літератури з теми та ін.

3. Завдання на творче осмислення

-  аналіз даних статистичних та соціологічних досліджень та ін.

Правила оформлення домашньої роботи:

1.  Текст пишеться розбірливим почерком або набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал).

2.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Процедура оцінювання домашньої роботи спирається на два показника при оцінюванні відтворювально-репродуктивних завдань і сім показників при оцінюванні завдань на розуміння і творче осмислення. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 20 и 70 відповідно. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання домашньої роботи за відтворювально-репродуктивні завдання

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання питання)

2

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Критерії оцінювання домашньої роботи за завдання на розуміння і творчеосмислення