Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 15

Розгляньте поведінку чоловіків та жінок у торгівельних точках. Розкажіть про гендерні різновиди поведінки цих груп. Якими соціальними факторами пояснюють ці відмінності?

6. Реклама та відображення гендерних стереотипів у глянцевих журналах (соціологічний аналіз журналів)

Зробить соціологічний аналіз реклами в глянцевих журналах.

7. Об’ява як метод дослідження студентського життя.

Опішить з соціологічної точки зору сучасне студентство за допомогою вивчення дошки об’яв в університеті та гуртожитку НТУ «ХПІ».

8. Стилі життя різноманітних соціальлно-класових груп сучасного суспільства.

Опишіть соціально-класові групи українського і розвитого західного суспільства. Розгляньте і порівняйте їх стилі життя.

9. Соціальний портрет українського підприємця.

Хто такий український підприємець? Які зміни сталися у бізнес-середовищі за годи незалежності України?

10.  Культурне життя мого місця за один місяць

Охарактеризуйте культурне життя міста на основі репертуару театрів, кінотеатрів, виставок та ін. Які версти населення відвідують указані культурні заклади? Якими соціальними факторами можна це пояснити?

11.  Вільний час сучасної молоді.

Структуруйте вільний час молоді. Чим вільний час молоді відрізняється від вільного часу більш старших поколінь? Які соціальні фактори впливають на вільний час молоді?

12.  Порівняльний аналіз студентського життя в Україні та інших країнах світу.

Порівняйте студентське життя в Україні та інших країнах, особливості учбового процесу, використання вільного часу, можливості працевлаштування студентів та ін. в різних країнах

13.  Особливості менталітету українців у прислів’ях, казках, міфах, анекдотах.

Розгляньте народний фольклор. Як у ньому зображені українці? Які особливі риси характерні для української нації? Чим це обумовлено? Виділіть соціальні фактори.

Правила написання тез, статті та КРИТЕРІЇ оцінювання.

Ціль написання тез, статті полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Тези, стаття має певну структуру:

1.  Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, розкривається проблематика обраної теми та ціль статті.

2.  Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, приводяться основні тези, вони аргументуються.

3.  Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у назві статті.

4.  Список використаної літератури.

Правила оформлення статті:

1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал).

2.  Обсяг роботи – 1500-5000 тисяч знаків (без пробілів) або 2-5 сторінок.

3.  На першому аркуші обов'язково вказати назву статті, прізвище, ім'я й групу автора.

Процедура оцінювання тез, статті спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 50. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання тез, статті

Критерії оцінювання

бали

1

Структурованість роботи і відповідність структури змісту теми

2

Чітке визначення актуальності, цілі, завдань, проблеми, що освітлюються у статті

3

Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)

4

Коректне оформлення цитування, перелік використаної літератури

5

Наявність емпіричної частини, що підтверджують точку зору авторів

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка за 5-бальною шкалою


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ І КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Ціль тестового завдання полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.