Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 11

Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, країна, держава, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.

Теми рефератів та реферативних виступів

1.  Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.

2.  Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.

3.  Масове суспільство.

4.  Суспільство і природа.

5.  Еволюція концепції глобалізації.

6.  Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.

7.  Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.

8.  Основні характеристики постіндустріального суспільства.

Теми есе

1.  Спостерігаючи за змінами: поліпшується, чи погіршується життя в Україні?

2.  Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?

3.  Еволюція концепції глобалізації.

4.  Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.

5.  Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.

6.  Особливість модернізації українського суспільства.

7.  Глобалізація для України: загрози та переваги.

8.  Чи може відбутися планетна цивілізація?

9.  Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?

Базові підручники та навчальні посібники

1.  Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

2.  Радугин А. А. Социология: Курс лекций – М.: Библионика, 2006

3.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

4.  Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

Додаткова література

1.  Белл Д. Социальные рамки информационного общества //http://lib.socio.msu.ru/l/library

2.  Валлерстайн И. Модернизация: мир праху ее //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №2 – С. 21-26.

3.  Гидденс Э. Мировая система и Европа //http://lib.socio.msu.ru/l/library

4.  Дробот Г.А. Глобализация: понятия, этапы, противоречия, оценки //Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2 – С. 105-127.

5.  Иванов Д.В. Эволюция концепции глобализации

6.  Корецкий В.А. Цивилизационная парадигма глобальных изменений //Социально-гуманитарные знания. – 2008. – №2 – С. 263 –274

7.  Куценко О. Украина в трансформационных процессах: Quo vadis?/ // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – N 1. – C. 18-33

8.  На путях к информационному обществу. Негодаев И.А. //http://lib.socio.msu.ru/l/library

9.  Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество: научное издание. – М.: НОРМА, 2002

10. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества от перестройки до "оранжевой революции" //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №3 – С. 32-51.

11. Соболєв В.О. Україна у світлі сучасних глобалізаційних процесів //Український соціум. – 2007. – №2 (19).

12. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО "Фирма "Издательство ACT", //www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/T/TOFFLER/toffler.pdf

13. Українське суспільство 1992-2008. Соцiологiчний моніторинг / За ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К., 2008.

14. Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К., 2007.

15. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций М.: Экономика, 2001


Правила написання і Критерії оцінювання есЕ

Ціль написання есе полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Великий енциклопедичний словник визначає есе як «варіант філософської, літературно-критичної, історико-біографічної, публіцистичної прози, що поєднує у собі підкреслено індивідуальну позицію автора з невимушеним, часто парадоксальним викладенням матеріалу, орієнтованим на розмовну мову».

Відмітними рисами есе є: