Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 14

·  наявність практичних прикладів у контексті тематичного матеріалу;

·  вміння відповідати на додаткові запитання.

КОМАНДНИЙ ПРОЕКТ і Критерії його оцінювання

Ціль командного проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)

Зміст командного проекту по соціології полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем. Тому в командному проекті повинні бути висвітлені наступні питання:

·  теоретичний зміст проблеми с точки зору різних підходів;

·  соціальний зміст проблеми, чим пояснюється посилена увага до неї сьогодні, або, навпаки, відсутність такої уваги;

·  перспективи вивчення й рішення проблеми.

Правила оформлення командного проекту:

1.  Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

2.  Обсяг роботи – 10000-15000 тисяч знаків (без пробілів) або 7-10 сторінок.

3.  На першому аркуші необхідно обов'язково вказати назву командного проекту, прізвища та ім'я всіх учасників проекту, групу. Текст можна починати писати відразу.

4.  Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

5.  Обов’язкова візуалізація теоретичного матеріалу командного проекту за допомогою колажу на ватмані або презентації в Power Point

Процедура оцінювання командного проекту спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати бали у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання командного проекту

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання теми)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і відповідність заданій темі

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору авторів

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

8

Ясність, логічність викладу матеріалу

9

Візуалізація теоретичного матеріалу, вміння повно представити роботу, зацікавити аудиторію

10

Уміння точно й змістовно відповісти на питання

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі

Тематика командних проектів

1. Молодіжні субкультури.

Опишіть молодіжні субкультури, які існують. Продемонструйте їх фотографії (можна студентів НТУ «ХПІ»). Які признаки свідчать про наявність окремої субкультури? Що можна віднести до контркультури?

2. Пам’ятники як відображення соціального духу часу.

Розгляньте пам’ятники міста Харкова0 які булі поставлені у різні періоди його існування. Яким людям або пам’ятним датам вони присвячені? На які соціальні групи вони направлені в першу чергу?

3. Стилі поведінки людей різного віку. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки людей різного віку. Якими рисами характеризуються їх соціальні взаємодії? З’ясуйте, які предмети, події, особистості мають значення для людей різних поколінь. Існує різниця, і у чому вона полягає? Якими соціальними причинами вона обумовлена?

4. Стилі поведінки жителів міста та села. Особливості їх соціальних взаємин.

Розгляньте стилі поведінки мешканців міста та села. Якими рисами можна охарактеризувати соціальні взаємодії людей цих соціальних груп?

5. Гендерні різновиди поведінки чоловіків та жінок у торгівельних точках (соціологічний аспект).