Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 4

Поняття "освіти", роль освіти в суспільстві. Становлення освіти як соціального інституту. Головні соціальні зміни які сприяли становленню освіти як соціального інституту. Особливості освіти в 21 столітті.

Головні функції освіти. Латентні функції інституту освіти. Цілі освіти: екстенсивна, інтенсивна, продуктивна.

Реформування освіти. Головні тенденції оновлення освіти. Переваги освіти у СРСР. Зміни у системі освіти у часи незалежності. Основні проблеми освіти в світі. Проблеми функціонування освіти в Україні.

ТЕМА 6. СІМ'Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Поняття сім'ї та шлюбу. Специфіка соціологічного підходу до аналізу цих явищ. Різноманітні класифікації шлюбів та сімей.

Функції, що виконує сім’я, для окремого індивіда та суспільства загалом: репродуктивна, виховна, економічна, сексуальна і т. ін.

Соціальні фактори формування і становлення моделей сім’ї. Сучасна та традиційна моделі сім’ї, їх відмінність. Основні тенденції розвитку сім'ї в світі за останні кілька десятиріч. Проблема стабільності української сім’ї.

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Поняття культури. Матеріальна та духовна культури. Функції культури як соціального інституту. Основні базисні елементи культури: мова, символи, цінності, норми і технології.

Приклади культурного розмаїття. Роль соціальної диференціації та стратифікації у появі різноманітних культурних форм. Панівна культура. Субкультура та контркультура. Функції та різновиди контркультур. Елітарна, народна та масова культура. Ознаки та особливості масової культури.

Поняття етноцентризму та його форми. Культурний релятивізм. Зміни цінностей української культури.

ТЕМА 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Суспільство як об'єкт соціологічного вивчення. Поняття країни та держави. Системний підхід до аналізу суспільства. Поняття соціальної системи. Основні характеристики суспільства як соціальної системи. Основні ознаки суспільства. Основні рівні, сфери та функції суспільства.

Поняття соціальних змін. Поняття соціального розвитку. Основні види соціальних змін (структурні, процесуальні, функціональні, мотиваційні) та типи соціальних змін (еволюційні та революційні; прогресивні та регресивні; імітаційні та інноваційні зміни). Основні фактори розвитку.

Еволюційний, революційний та циклічний типи розвитку. Соціальний еволюціонізм. Теорія общини та суспільства Ф.Тьоніса. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Основні характеристики доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільств.

Революційна теорія соціальних змін К.Маркса. Основні типи формацій. Поняття соціальної революції. Критерії прогресу.

Циклічні теорії змін. Теорії М.Данилевського, А.Тойнбі.

Поняття та види модернізації суспільства.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

План

1.  Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології.

2.  Структура та функції соціології.

3.  Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства.

Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, теорії середнього рівня, емпіричні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

Теми рефератів та реферативних виступів

1.  Соціологія та філософія.

2.  Р. Мертон про особливу роль теорій середнього рівня.

3.  Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

4.  Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

Теми есе

1.  Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

2.  Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

3.  Соціологія і влада.

4.  Мобільний телефон з точки зору соціології.

5.  Інтернет з точки зору соціології.

Базові підручники та навчальні посібники

1.  Волков Ю.Г. Социология : учебник – М.: Гардарика, 1999.