Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 6

8.  Змановская Е. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006. – 288 с.

9.  Иванов В.Н. Феномен терроризма // Социологические исследования, 2005. – № 7. – C. 63-72

10. Ильясов Ф. Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв. // Социологические исследования.- 2007, № 6

11.  Лебедев Б.К. Социальный тип личности – Казань, 1991

12. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально-психологічни аспекти алкоголізму та наркоманії. – К.:Либідь, 2006

13.  Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб., 2005.

14.  Молодежь и наркотики (социология наркотизма): научное издание/ ред. В. А. Соболев, И. П. Рущенко. – Х.: Торсинг, 2000.-432 с.

15.  Мягков А. Ю. Структура и динамика незавершенных самоубийств // Социологические исследования. – 2007. – № 3. – С. 89-97.

16. Ожиганов Э.Н. Профиль терроризма: природа, цеди и мотивация // Социологические исследования, 2006, № 2. – С. 52-57.

17.  Рисмен Д. Некоторые типы характера в обществе // Социологические исследования – . № 3, 5. 2006.

18.  Сидоров А. И. Коррупция: и диагноз, и приговор // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 111-117.

19.  Солодникова И. В. Социализация личности: сущность и особенности на разных этапах жизни //Социологические исследования М., 2007, № 2

20.  Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О. Макєєва. – К., 2005.

21.  Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка – К., 2002.

22. Ушакова Е. С. Суицидальные риски // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 106-110.

23.  Харчев А.Г. Социология воспитания: о некоторых актуальных проблемах воспитания личности – М., 1990.

24.  Хьелл Д., Зиглер Н. Теории личности.– М., 2002.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

План

1.  Поняття соціальної групи, види соціальних груп.

2.  Поняття соціальної структури.

3.  Соціальна стратифікація у сучасному українському суспільстві.

4.  Використання основних теоретичних підходів при аналізі класів в Україні.

5.  Соціальна мобільність: сутність і види.

Основні поняття: соціальна структура, соціальна спільнота, соціальна група, референтна група, велика, середня та мала соціальні групи, первинна та вторинна малі групи, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура суспільства, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності.

Теми рефератів та реферативних виступів

1.  Еволюція підходів до розуміння соціальної структури.

2.  Теорія структурації Ентоні Гідденса.

3.  Тенденції розвитку соціально-демографічної структури сучасного українського суспільства.

4.  Тенденції розвитку соціально-етнічної структури сучасного українського суспільства.

5.  Бідність як соціальний феномен.

6.  Робочий клас у сучасному суспільстві.

7.  Флуктуації розвитку середнього класу в Україні.

Теми есе

1.  Структура суспільства як основа всіх соціальних процесів.

2.  Зміни соціально-професійної структури і майбутнє.

3.  Заходи соціальної політики для вирішення проблеми народжуваності в сучасному світі.

4.  Як я розумію соціальну (не)рівність.

5.  Соціальна (ім)мобільність моєї родини.

6.  Відтворення соціального розшарування у родині.

Базові підручники та навчальні посібники

1.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

2.  Соціологія: Навч. посібник / За ред.. С.О. Макєєва. – К., 2005.

3.  Масионис Дж. Социология. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.