Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 5

2.  Кравченко А.И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

3.  Радугин А.А. Социология: Курс лекций. – М.: Библионика, 2006.

4.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н.М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

5.  Танчин І.З. Соціологія. – К.: Знання, 2007

Додаткова література

1.  Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Издательская группа "Прогресс" "Универс", 1993

2.  Горшков М. К. Уроки и перспективы отечественной социологии . //СОЦИС – 2008.-№7

3.  Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

4.  Здравомыслов А. Г. К вопросу о культуре социологического мышления. //СОЦИС – 2008.-№5

5.  Костенко Н., Макеев С. Место и время социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.

6.  Кравченко А. И. История социологии. – М.: Проспект, 2008.

7.  Ручка А. А. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наук. думка, 1992..

8.  Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

9.  Тарасенко В. Социальное, общественное и социологическое познание. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. – №4.

10. Тарасенко В. Научный интеллект социологии. //Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1.

11. Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985.

ТЕМА 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

План

1.  Основні структурні елементи особистості

2.  Поняття соціалізації особистості та її етапи

3.  Типологія можливих соціальних відхилень

4.  Процес соціального контролю.

Основні поняття: індивід, індивідуальність,особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, норма, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, кримінальна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.

Теми рефератів та реферативних виступів:

1.  Типи особистості.

2.  Теорії особистості.

3.  Соціалізація особистості на різних етапах життя людини.

4.  Основні положення теорії ролей.

5.  Корупція: історія та сучасність.

6.  Суїцид як форма девіантної поведінки.

7.  Наркотизм як соціальне явище.

8.  Феномен тероризму в сучасному суспільстві.

Теми есе

 Охарактеризуйте основні види потреб студентів та визначте до яких типів вони відносяться.

1.  Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.

2.  Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.

3.  Моя власна соціалізації.

4.  Порівняльний аналіз біологічного, психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.

5.  Специфіка різних напрямків соціологічного пояснення девіантної поведінки.

6.  Процес соціального контролю особистості.

Базові підручники та навчальні посібники:

1.  Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. М.: Академический Проект: Фонд „Мир”, 2005. – 8-е изд. – 512 с.

2.  Масионис Дж. Социология СПб.: Питер, 2006

3.  Радугин А.А. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 2000

4.  Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994

5.  Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

Додаткова література:

1.  Александров Ю., Фомин Д. Все о суициде // Преступление и наказание. – 2008. – № 2. – С. 13-19.

2.  Балакірєва О.М. трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум. – 2007. – № 2 (19).

3.  Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль //Социологические исследования, 2005. – №7. – C. 78-84

4.  Гараніна Г. Соціальна трансформація та зміна ціннісних орієнтацій // Соціальна психологія. – 2009. – №1 (33).

5.  Гилинский Я. И. Девиантология. – СПб., 2007.

6.  Гилинский Я. И., Афанасьев В. С. Социология девиантного поведения. – СПб., 1993.

7.  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологи – М., 1982.