Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 3


ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ

МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

Виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни. Об'єкт і предмет соціології. Поняття соціального. Місце соціології в структурі сучасного наукового знання. Особливості соціологічного підходу.

Структура соціологічного знання. Загально-соціологічна теорія і її значення в соціології. Теорії середнього рівня. Емпіричні дослідження. Основні функції соціології.

Макро- та мікросоціологія як основні методологічні підходи до вивчення суспільства. Їх порівняльний аналіз. Переваги та недоліки кожного з підходів.

ТЕМА 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

Специфіка соціологічного підходу до аналізу особистості. Визначення понять людини, індивіда, індивідуальності, особистості та їх співвідношення.

Структура особистості: потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації та ідеали. Основи типології особистості. Поняття соціального статусу та соціальної ролі, їх основні типи. Міжрольові конфлікти та напруга. Засоби вирішення міжрольових конфліктів.

Поняття соціалізації, її етапи, структура та агенти. Особливості соціалізації в українському суспільстві.

Поняття соціального контролю та його елементи. Механізми соціального контролю: зовнішній контроль та внутрішній контроль. Класифікація соціальних норм. Види соціальних санкції. Влада: поняття, основні елементи, шляхи реалізації.

Сутність та причин поведінки, що відхиляється. Співвідношення девіації з делінквентністю та кримінальною поведінкою. Типи девіацій. Теорія, пояснююча девіантну поведінку.

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

Поняття соціальної групи. Види соціальних груп.

Сутність соціальної структури суспільства. Соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, соціально-етнічна; соціально-класова підструктури українського суспільства. Тенденції розвитку основних підструктур українського суспільства.

Поняття соціальної стратифікації. Власність, влада і престиж як основні критерії стратифікації. Профіль соціальної стратифікації. Закрита і відкрита форми соціальної стратифікації. Основні історичні типи стратифікації: рабство, касти, стани і класи. Об’єктивна і суб’єктивна стратифікація.

Поняття соціального класу. Основні теоретичні підходи до аналізу класів. Марксистська традиція класового аналізу. Неомарксистська класова схема Е.Райта. Градаційний підхід до аналізу класів. Класовий розподіл сучасного українського суспільства.

Поняття соціальної мобільності. Види мобільності. Канали соціальної мобільності.

ТЕМА 4. ГЕНДЕР ТА ЕТНІЧНОСТЬ ЯК ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Поняття етносу. Етнічні атрибути спільноти. Об'єктивно-біологічні, об’єктивно-культурні та суб’єктивні ознаки етносу. Історичні форми етносу: рід, плем’я, народність, нація. Етнічна та статична трактовки поняття нація.

Етнічні відносини та їх класифікація. Сучасні тенденції розвитку міжнаціональних відносин. Національно-етнічні конфлікти: поняття, види, шляхи вирішення.

Риси, що характеризують етнічну свідомість народу України наприкінці 20 – початку 21 ст.

Поняття ґендеру. Три рівні прояву ґендеру: ідентичність, інтеракції, інститути. Формування ґендерної ідентичності. Ідеали фемінності та маскулінності. Інтерналізація ґендерних ідеалів суспільства і формування ґендерної особистості.

Ґендерна нерівність у сучасному світі. Прояви ґендерної нерівності у сімейних стосунках, у сфері зайнятості та у політиці. Теоретичні підходи до пояснення існування ґендерної нерівності.

МОДУЛЬ 2. ІНСТІТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ІНСТИТУТ ОСВІТИ.

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту. Ознаки соціального інституту. Основні види соціальних інститутів. Інституціолізація: поняття та основні етапи. Перехідний стан соціальних інститутів в Україні, проблеми їх реформування та розвитку.

Соціальні інститути як чинник соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем. Основні функції соціальних інститутів. Явні та латентні функції соціального інституту. Дисфункції соціального інституту.