Соціологія: Навчально-методичний посібник

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

СОЦІОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Харків – 2010


ЗМІСТ

Передмова

3

Тематичний план курсу

6

Зміст програми курсу

7

План семінарських занять

12

Правила написання і критерії оцінювання есе

33

Правила написання і критерії оцінювання реферату

34

Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях і критерії оцінювання

36

Тематика командних проектів

37

Командний проект і критерії його оцінювання

38

Правила написання тез, статті та критерії оцінювання

40

Тестові завдання і критерії оцінювання

42

Домашня робота і критерії оцінювання

43

Програмні питання до екзамену

45

Екзамен та критерії оцінювання

47

Рекомендована література

48

Посилання

52


ПЕРЕДМОВА

Сучасна освіта орієнтована на вивчення вітчизняного та світового соціально-гуманірного знання. Значна роль у цьому належить соціології, яка дає уяву про різноманіття поглядів на суспільство, суспільне життя та людину. Соціологія вивчає самий складний об’єкт – суспільство в цілому та закони його розвитку.

Неможливо жити у суспільстві і не знати закони його розвитку та функціонування. Історичний досвід показує, що кризисні ситуації у суспільстві не завжди є наслідком об’єктивних та неминучих процесів, їх причина часто ховається у неправильному виборі шляху розвитку, коли соціальна політика і соціальна практика не спирається на суспільствознавство в цілому та соціологію зокрема. Вивчення соціології допомагає пізнати самого себе та своє місце у світі та суспільстві, навчитися вибудовувати стосунки з людьми.

Мета курсу: сформувати у студентів соціологічне мислення, тобто розуміння проблем, які стоять перед суспільством, причини їх виникнення та шляхи вирішення, вміння критично відноситися до щоденного судження, стереотипів мислення та соціальних забобонів масової свідомості.

Основні задачі курсу:

·  з'ясувати зміст соціології як науки: її об’єкт, предмет, місце і роль у системі соціально-гуманітарних знань; визначати специфіку соціологічного підходу; ознайомити з методологію та методами соціологічного дослідження;

·  розглянути особистість як продукт соціальних відносин; проаналізувати особливості соціалізації людини; з'ясувати причини та види девіантної поведінки; ознайомити з основними елементами соціального контролю;

·  проаналізувати соціально-професійні, соціально-демографічні, соціально-територіальні, національно-етнічні і соціально-класові групи як компоненти соціальної структури суспільства і визначати тенденції їх розвитку в Україні; особливості соціальної стратифікації; зміст та види соціальної мобільності;

·  ознайомити з етносом та гендером як факторами соціальної диференціації; специфікою передумов і причин розвитку етнічних та гендерних спільнот;

·  розглянути поняття, характеристики, види та функції культури; пояснити роль базисних елементів культури та визначити особливості культурних рис та цінностей українського народу;

·  з'ясувати сутність, структуру, функції і види соціальних інститутів, поняття та етапи процесу інституціоналізації,

·  розглянути особливості розвитку освіти як соціального інституту, його функції, цілі та проблеми; показати необхідність, перспективні напрямки, результати та наслідки освітянських перетворень в Україні;

·  проаналізувати сім’ю як малу соціальну групу і соціальний інститут; тенденції розвитку шлюбу та сім’ї в сучасному світі та Україні; ознайомити з типологією сімейних структур, функціями та життєвим циклом сім’ї, типами сімейної поведінки;

·  проаналізувати основні теорії суспільства та його розвитку; описати та охарактеризувати відмінності між суспільствами різних типів, особливості еволюційного, революційного і циклічного шляхів розвитку суспільства; ознайомити з причинами, що породжують соціальні зміни.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: аналізувати соціальну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо поведінки особистостей, розвитку соціальних інститутів; давати характеристику основних соціальних груп у сучасному суспільстві, розкривати особливості їх мобільності; а також мати навички: аналізу соціальних проблем функціонування й розвитку суспільства; вивчення ставлення різних груп та категорій населення до соціальних перетворень у суспільстві.

Похожие материалы

Информация о работе