Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 2

Курс соціології складається з двох модулів. До першого модуля "Базові форми соціального" увійшли теми, що розкривають об’єкт та предмет соціології, проблеми особистості, соціальної структури та соціальної стратифікації. Другий модуль "Інституціональні основи суспільства" включає теми, які розкривають особливості соціальних інститутів, специфіку керування ними, дають уявлення про суспільство в цілому та зміни, які у ньому відбуваються.

Знання студентів оцінуються за допомогою їх групової та індивідуальної роботи (відповіді на контрольні запитання, виконання командних завдань та проектів).

Контроль знань студентів з соціології проходить за допомогою:

1)  перевірки підготовки наукової статті, тез, виступу на студентської конференції або дискусійному клубі;

2)  перевірки написання та презентації есе;

3)  перевірки написання та презентації рефератів;

4)  тестового контролю або контрольної роботи по кожному модулю;

5)  перевірки виконання роботи в аудиторії: тестові завдання та усна робота, індивідуальна та командна робота;

6)  перевірки виконання домашньої роботи.

7)  диференційований залік (відповідно до навчального плану).

Підсумкова оцінка:

“А” ставиться, якщо студент взяв участь у всіх вище названих видах діяльності (1-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);

“В” ставиться, якщо студент взяв участь у видах діяльності (2-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);

”С” ставиться, якщо студент взяв участь у видах діяльності, починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав позитивні оцінки ( здебільшого “4”, або “5”, іноді “3”);

D ставиться, якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 (без презентації) по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3” або “4”);

”Е” ставиться, якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3”, іноді виправлені “2”).

Якщо студент не отримує оцінку за результатами поточного (модульного) контролю, йому необхідно виконати домашні роботи (як допуск до заліку) та скласти сам залік. Залік складають також ті студенти, які мають бажання підвисити свій підсумковий бал. В обох випадках підсумкова оцінка складається з:

-  50% – оцінка, здобута на заліку

-  50% – оцінка, здобута впродовж роботи на семінарах.

Наприклад, студент мав «0» балів за роботу на семінарах і отримав «5» на заліку, його підсумковий бал – 0+5 = 2,5, тобто «Е».

2


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Теми курсу

Усього

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Модуль 1. Базові форми соціального

22

8

8

6

1.  Соціологія – наука про суспільство

5

2

2

1

2.  Особистість і суспільство

5

2

2

1

3.  Соціальна структура та соціальна стратифікація

5

2

2

1

4.  Ґендер та етнічность як фактор соціальної диференціації

5

2

2

1

Модульна контрольна робота №1

2

2

Модуль 2. Інституціональні основи суспільства

22

8

8

6

5.  Соціальні інститути. Освіта як соціальний інститут

5

2

2

1

6.  Сім’я та шлюб як соціальні інститути

5

2

2

1

7.  Культура як соціальне явище

5

2

2

1

8. Суспільство та соціальні зміни

5

2

2

1

Модульна контрольна робота №2

2

2

Виконання індивідуального завдання: РЕ

4

4

Виконання НДРС.

4

4

Забезпечення семестрового контролю

2

2

Усього:

54

16

16

22