Соціологія: Навчально-методичний посібник, страница 17

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання питання)

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

3

Структурованість і логічність, ясність відповіді

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору авторів

6

Аналітичні елементи в роботі

7

Наявність авторської позиції

Підсумковий показник (у балах)

Оцінка по 5-бальній шкалі


ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

МОДУЛЬ 1

1.  Об’єкт і предмет соціології. Місце соціології в системі наук про суспільство.

2.  Структура і функції соціології.

3.  Основні методологічні підходи до аналізу суспільства.

4.  Поняття людини, індивіда, індивідуальності та особистості. Їх співвідношення.

5.  Соціальні статуси та соціальні ролі.

6.  Основні структурні елементи особистості.

7.  Соціалізація особистості.

8.  Поняття норми та відхилення. Види девіантної поведінки.

9.  Основні теорії, що пояснюють причини соціальних відхилень.

10.  Поняття соціальної спільноти та соціальної групи. Види соціальних груп.

11.  Поняття соціальної структури та її підструктури.

12.  Соціальна стратифікація: сутність, форми та історичні типи.

13.  Основні теоретичні підходи до аналізу класів.

14.  Соціальна мобільність: сутність і види.

15.  Поняття та ознаки етносу. Історичні форми етносу.

16.  Етнічні відносини та їх форми. Національно-етнічні конфлікти.

17.  Ґендер як соціальний конструкт.

18.  ґендерна нерівність в Україні і світі.

МОДУЛЬ 2

1.  Поняття соціального інституту та його структура

2.  Основні види соціальних інститутів.

3.  Функції та дисфункції соціальних інститутів.

4.  Інституціалізація. Основні етапи інституціалізації.

5.  Освіта як соціальний інститут.

6.  Функції та цілі освіти.

7.  Проблеми освіти в Україні та сучасному світі.

8.  Поняття шлюбу, основні типи шлюбів.

9.  Поняття сім’ї, та її види.

10.  Основні функції сім’ї.

11. Поняття, форми та функції культури.

12. Базисні елементи культури.

13. Культурне розмаїття, види культури.

14. Етноцентризм та культурний релятивізм.

15.  Поняття "суспільство", "держава", "країна" та їх співвідношення.

16.  Основні характеристики суспільства як системи.

17.  Поняття соціальних змін, види та рівні.

18.  Еволюційні, революційні та циклічні теорії соціальних змін.


ЗАЛІК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Залік може проводитися у формі усного або письмового опитування, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

Семестровий залік в усній формі за білетами. Білет має два питання по кожному з модулів. Перше і друге питання екзамену оцінюються однаково. Кожне питання оцінується за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Критерії оцінки відповіді на заліку

Оцінка «відмінно»

Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок відповідати на додаткові питання, які стосуються теми до якої належить залікове питання. Студент засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного матеріалу

Оцінка «добре»

Студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу. Викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій

Оцінка «задовільно»

Студент засвоїв навчальний матеріал не в повному обсязі, дає неповну відповідь на поставленні теоретичні питання. На поставленні теоретичні питання при відповіді допускає грубі помилки (путається з термінологією, погано володіє категоріальним апаратом)

Оцінка«незадовільно»

Студент не засвоїв навчального матеріалу, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє навести приклади з життя