Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 11

При рівні значимості a = 0,05, використовуючи критерій згоди Пірсона, перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу генеральної сукупності ознаки У із задачі 1 (завдання 5).

Перевіримо гіпотезу про нормальний розподіл ознаки Y, використовуючи критерій Пірсона. Нормальний закон розподілу є двопараметричним розподілом з параметрами а (генеральна середня) і s (генеральне СКВ). Виходить, число r = 2. З вибірки по У візьмемо оцінки параметрів розподілу:

а »  =7,285; s » S у = 2,254 .

Для кожного інтервалу ознаки У необхідно обчислити ймовірності потрапляння ознаки в даний інтервал. Використовуємо готову формулу з теорії ймовірності для величини, розподіленої нормально:

 .

Тут записана нормована нормальна випадкова величина


. Функція Лапласа Ф(z )обчислюється за таблицею (Додаток Б). При цьому враховуємо, що Ф(–z) = – Ф(z); Ф(– ¥) = –0,5 ; Ф(+ ¥) = 0,5 .

У даному випадку замість випадкової величини Х беремо величину У. Далі заповнимо таблицю за формулами:

;

,

причому крайню ліву точку інтервалу заміняємо на – ¥ ; крайню праву точку заміняємо на + ¥, оскільки теоретичний нормальний розподіл визначений на всій числовій осі від – ¥ до + ¥ .

Теоретичні частоти знайдемо за формулою:

Заповнимо таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Уi

Уi+1

ni

zi

zi+1

Ф(zi)

Ф(zi+1)

ni*

Ni*

Ni

Вi

Vi

3,2

4,68

5

– ¥

-1,16

-0,5

-0,377

6,15

6,15

5

0,21504

4,06504

4,68

6,16

12

-1,16

-0,50

-0,377

-0,1915

9,28

9,28

12

0,80061

15,5256

6,16

7,64

14

-0,50

0,16

-0,1915

0,0636

12,76

12,76

14

0,12152

15,3665

7,64

9,12

10

0,16

0,81

0,0636

0,291

11,37

11,37

10

0,16507

8,79507

9,12

10,6

4

0,81

1,47

0,291

0,4292

6,91

10,45

9

0,2012

7,7512

10,6

12,08

3

1,47

2,13

0,4292

0,4834

2,71

12,08

13,56

2

2,13

+ ¥

0,4834

0,5

0,83

Сума

50

1,5034

51,5034

Після заповнення 8-го стовпця відзначаємо, що два останніх елементи в цьому стовпці менше п'яти. Оскільки в критерії Пірсона потрібно, щоб у кожнім інтервалі було не менше п'яти одиниць, то об'єднаємо частоти трьох останніх інтервалів Ni* – для 8-го стовпця; Ni – для 3-го стовпці.

11-ий стовпець заповнюємо за формулою:

Вi =.

12-ий стовпець – контрольний. Він обчислюється за формулою:

Vi =.

Зробимо перевірку: 50 + 1,5034 = 51, 5034. Вірно.

Зазначимо, що в результаті перевірки значення правої і лівої частин можуть відрізняться незначним образом.

Запишемо спостережуване значення критерію c2сп =1,5034.

Виберемо рівень значущості помилки a=0,05.

Число степенів вільності дорівнює k=m –2 – 1 , де mчисло інтервалів після об'єднання. У нашому випадку число інтервалів після об'єднання m= 5. Тоді число степенів вільності дорівнює k=5–3 = 2. Із таблиці критичних точок критерію c2 (Додаток Е) знаходимо c2кр(0,05; 2)=6.

Порівнюємо:                   c2сп < c2кр.

Отже, немає підстав відкинути гіпотезу про нормальний закон розподілу ознаки Y. Тому приймається гіпотеза про нормальний розподіл ознаки У.

Приклад 3. У результаті досліджень отримані дані за часом безвідмовної роботи стопора шляхового ( у годинах).

762

240

290

150

166

206

908

110

256

299

286

110

190

106

110

112

200

250

230

142

119

134

187

215

320

502

1246

340

365

314

390

412

473

114

596

807

220

1045

350

850

При рівні значущості a=0,2 за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова перевірити гіпотезу про показниковий закон розподілу генеральної сукупності за часом безвідмовної роботи стопора.

Нехай ознака Х позначає час безвідмовної роботи стопора. Визначимо найбільше і найменше значення ознаки:

Xmin=106 ;        Xmax=1246 ;  обсяг вибірки n = 40.

Число інтервалів розбивки визначимо за формулою Стерджеса:

k =1 + 3,322× lg 40 = 6,3 .

Знайдемо крок розбивки h = (Хmax – Xmin) / k.

У даному випадку h = (1246 –106) / 6,3 = 180,32. Приймемо h = 200.

Зробимо групування даних для ознаки Х.

Результати групування представимо в таблиці та розрахуємо параметри вибірки методом “умовного нуля”. Умовний нуль: С=600.

i

інтервали

хi

ni

ui

ni× ui

ni× ui2

ni× (ui + 1)2

1

100-300

200

24

-2

-48

96

24

2

300-500

400

6

-1

-6

6

0

3

500-700

600

4

0

0

0

4

4

700-900

800

3

1

3

3

12

5

900-1100

1000

2

2

4

8

18

7

1100-1300

1200

1

3

3

9

16

S

40

-44

122

74