Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 10

е) За таблицею критичних точок (Додаток Е) знаходять критичне значення критерію

χ2кр = χ2 (a ; k);

ж) Якщо в результаті порівняння виявиться χ2сп < χ2кр, то немає підстав відкинути нульову гіпотезу H0; якщо ж χ2сп > χ2кр, то нульова гіпотеза H0 відкидається; приймається гіпотеза H1.

4.5    Перевірка гіпотези про вид розподілу генеральної сукупності за критерієм Колмогорова-Смирнова

Нехай емпіричний розподіл задається інтервальним статистичним рядом

Інтервал

х 1 – х 2

х 2 – х 3

х i–1 – х i

х m –1 – х m

 ni

n 1

n 2

n i

n m

Обсяг вибірки дорівнює n = n 1+ n 2+…+nm .

Потрібно при заданому рівні значущості a перевірити, чи підкоряється генеральна сукупність обраному теоретичному закону розподілу f(x).

Висунемо гіпотези:

Н0: Ознака Х підкоряється закону розподілу f(x).

Н1: Ознака Х не підкоряється закону розподілу f(x).

Для перевірки сформульованих гіпотез за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова необхідно виконати ряд розрахунків:

а)   визначають по вибірці параметри обраного теоретичного розподілу f(x). Нехай r - число параметрів розподілу;

б)   для кожного інтервалу Х визначають імовірності влучення ознаки Х в даний інтервал. Для цього потрібно використовувати формулу з теорії ймовірності

.

Тут    f(x) – диференціальна функція розподілу,

F(x) – інтегральна функція розподілу. Для багатьох видів розподілу маються таблиці значень f(x) і F(x).

в)   визначають теоретичні частоти

.

д)   знаходять накопичені частоти. Позначимо їх для емпіричних частот як n×Fn(x) ; для теоретичних частот – n×F(x). Для знаходження накопичених частот потрібно для кожного інтервалу послідовно складати частоти, починаючи з першого інтервалу і закінчуючи поточним інтервалом. Результати розрахунків зручно записати в таблицю;

е)   далі обчислюють модуль різниці накопичених частот у кожнім інтервалі

ôn×Fn(x) – n×F(x)ô = n×ôFn(x) –F(x)ô.

ж)  знаходять найбільший з отриманих модулів

n ×D = max{n×ôFn(x) – F(x)ô}.

и)  визначають спостережуване значення критерію згоди Колмогорова-Смірнова

.

Цей критерій є випадковою величиною, що підкоряється закону розподілу Колмогорова;

к)   за таблицею критичних точок (Додаток К), використовуючи заданий рівень значущості a, знаходять критичне значення критерію lкр = l(a);

л)   якщо в результаті порівняння виявиться lсп < lкр, то немає підстав відкинути нульову гіпотезу H0; якщо ж lсп > lкр, то нульова гіпотеза H0 відкидається; приймається гіпотеза H1.

Зауваження: у критерії Колмогорова –Смирнова рекомендується брати більш “твердий” рівень значущості (a ³ 0,1), ніж при використанні критерію Пірсона.

4.6    Приклади з перевірки статистичних гіпотез

Приклад 1.

Передбачається, що застосування нової технології в розробці пластових родовищ приведе до збільшення якості вугілля. Результати контролю з якості добутого вугілля двома бригадами, що працюють в аналогічних умовах, але використовують різні технології, приведені нижче. Виміри велися за відсотком засмічення вугілля, вироблюваного однією бригадою за зміну за старою технологією (ознака Х1) і за нової технології (ознака Х2).

Х1 ( %): 13; 10,5; 11; 12; 20; 18,8; 10

 Х2 ( %): 6; 13; 21; 7; 9; 9; 5; 10

Чи підтверджують ці результати припущення про ефективність застосування нової технології? Прийняти a = 0,01 .

Припустити, що вибірки отримані з нормально розподілених генеральних сукупностей.

Проведемо первинну обробку статистичних даних, використовуючи формули для незгрупованого ряду даних (розділ 2.1).

Одержимо по ознаці Х1 : обсяг вибірки n=7;

Вибіркова середня (13+10,5+11+12+20+18,8+10)/7= 13,61;

 (132+10,52+112+122+202+18,82+102)/7= 199,67;

Вибіркова дисперсія Dв = 199,67 –13,612 = 14,44;

Виправлена СКВ   S2x1 =14,44×7/6 = 16,84.

Параметри ознаки Х2 розраховуються аналогічно:

n=8;  10;  116,625 ;

Dв = 116,625 – 102 = 16,625 : S2x2 =16,625×8/7 = 19 .

Питання ефективності застосування нової технології зводиться до перевірки статистичної гіпотези про рівність двох середніх (математичних сподівань) генеральних сукупностей. Для коректного рішення необхідно переконатися в рівності дисперсій зазначених генеральних сукупностей (п. 4.1).

Висунемо основну й альтернативну гіпотези.

Н0: D(Х2) = D(Х1)

Н1: D(Х2) > D(Х1)

Для перевірки гіпотез за результатами вибірок обчислюємо спостережуване значення критерію (відношення більшої дисперсії до меншої):

Критична область є правобічною. Критична точка знаходиться за таблицею критичних точок розподілу Фішера – Снедекора (Додаток И).

При a =0,01; k1 = 8 –1 = 7; k2 = 7 –1 = 6 маємо:

Fкр= F(0,01; 7; 6) = 8,26

Після порівняння одержимо Fсп < Fкр. Виходить, немає підстав відкинути нульову гіпотезу H0. Отже, приймаємо гіпотезу про рівність дисперсій двох генеральних сукупностей.

Для з'ясування ефективності застосування нової технології перевіримо статистичну гіпотезу про рівність двох середніх генеральних сукупностей (п.4.2).

Висунемо основну й альтернативну гіпотези:

Н0: M(Х1) = M(Х2).

Н1: M(Х1) > M(Х1).

Прийняття нульової гіпотези Н0 дасть підстави вважати, що нова система технології видобутку вугілля не приводить до зміни засмічення вугілля.

Прийняття гіпотези H1 буде значити, що нова система технології приводить до зменшення засмічення вугілля, і, отже, вона ефективна.

Для перевірки гіпотез за результатами вибірок обчислюємо спостережуване значення критерію

Цей критерій є випадковою величиною, що підкоряється закону розподілу Стьюдента з k =7+8–2=13 степенями вільності.

Критична область є правобічною. Критична точка знаходиться за таблицею критичних точок розподілу Стьюдента (Додаток Ж, однобічна критична область)

tкр = t(0,01; 13) = 2,65.

Після порівняння одержимо Tсп < tкр . Виходить, немає підстав відкинути нульову гіпотезу H0. Таким чином, нова система технології не приводить до зміни якості вугілля по засміченню. Вона не ефективна.

Приклад 2