Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 35

Після заповнення 8-го стовпця відзначаємо, що два останніх елементи в цьому стовпці менше п'яти. Оскільки в критерії Пірсона потрібно, щоб у кожнім інтервалі було не менше п'яти одиниць, то об'єднаємо частоти трьох останніх інтервалів Ni* – для 8-го стовпця;  Ni – для 3-го стовпці.

11-ий стовпець заповнюємо за формулою:

Вi =.

12-ий стовпець – контрольний. Він обчислюється за формулою:

Vi =.

Зробимо перевірку: 49 + 7,4065 = 56,4065.    Вірно.

Запишемо спостережуване значення критерію c2 сп = 7,4065.

Виберемо рівень значимості помилки  a=0,01.

Число степенів вільності дорівнює k=l3, де lчисло інтервалів після об'єднання. У нашому випадку число інтервалів після об'єднання
l=5. Тоді число степенів вільності дорівнює k=5 –3 = 2. По таблиці критичних крапок c2 (Додаток Е) знаходимо c2кр(0,05; 2)=6,0.

Порівнюємо:        c2набл > c2кр.

Отже, необхідно відкинути гіпотезу про нормальний закон розподілу ознаки Х.

5.  Для ознак X і Y побудуємо кореляційне поле в системі координат ХОУ, використовуючи вихідну таблицю.

Рисунок 9.6

Кореляційне поле на даному малюнку характеризується набором з 49 точок, причому можна помітити, що зі збільшенням  варіант ознаки Х  фактор У в середньому убуває. Аналіз отриманого поля розсіювання дозволяє припускати наявність  від’ємної лінійної кореляційної залежності між ознаками Х и У.

6.   Рівняння лінійної регресії має вид: у = кх + b, де параметри к и b визначаються по методу найменших квадратів з умови мінімального відхилення вихідних точок кореляційного поля від прямої регресії. Параметри к и b обчислюються по формулах (дивись розрахункові формули (5.5-5.6) із пункту 5.4:

          де      

Для розрахунку необхідних величин заповнимо таблицю. Її заповнення й обчислення рекомендуємо виконувати в Excel. Для стислості записів розрахункову таблицю приводимо не цілком, а тільки початкову та кінцеву її частини

i

X

Y

х2

у2

Х×У

1

0,8

140

0,64

19600

112

2

0,8

154

0,64

23716

123,2

3

1

124

1

15376

124

4

1

140

1

19600

140

5

1

154

1

23716

154

6

1,2

124

1,44

15376

148,8

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

47

4,4

60

19,36

3600

264

48

4,4

94

19,36

8836

413,6

49

4,8

79

23,04

6241

379,2

Сума

126,2

4949

396,64

536679

11425,7

Звідси одержимо:

Отже, параметри рівняння регресії рівні:

Остаточно, рівняння лінійної регресії має вигляд :

у = –18,501×х + 148,65  .

Визначимо вибірковий коефіцієнт кореляції за формулою

r = k×Sx / Sy.

Одержимо r = – 0,815.

Перевіримо коефіцієнт кореляції на значимість.

Основна гіпотеза            H 0 :, rг = 0

Конкуруюча гіпотеза     H 1 : rг ¹ 0.

Для перевірки гіпотези H 0  обчислимо спостережуване значення:

Тсп  – 9,64

За таблицею критичних точок розподілу Стьюдента знаходимо критичне значення критерію при рівні значущості помилки a = 0,05 і числі степенів вільності

k = n – 2 = 49 – 2 = 47. Маємо  tкр = tкр (0,05; 47) = 2,01.

Порівнюючи, одержимо, що ïТнабл ï> tкр .

Отже, нульову гіпотезу варто відкинути. Це значить, що коефіцієнт кореляції значимий відрізняється від нуля, і ознаки Х и У корельовані.

Знайдемо коефіцієнт детермінації, що для випадку лінійної регресії дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції: R = r2  . Одержимо:

R2 = (–0,815)2 = 0,66. Він говорить про те, що 66% варіації величини опускання покрівлі пояснюється варіацією швидкості посування очисного вибою. Для визначення сили зв'язку між ознаками використовуємо шкалу Чедока.

Для нашого випадку R2 = 0,66. Тому на підставі шкали Чедока (див. пункт 5.6) робимо висновок про те, що між величиною опускання покрівлі і швидкістю посування очисного вибою існує помітний зв'язок.

8.   По рівнянню регресії –18,501×х + 148,65    побудуємо пряму в тій самій системі координат, що й кореляційне поле. З цією метою розрахуємо координати двох точок:

х1 = 1 ;    у1=  –18,501×1 + 148,65  = 130,2

х2  = 4 ,   у2 =  –18,501×4 + 148,65  = 74,7

Побудуємо точки на графіку і з'єднаємо їх прямою (Рис. 9.6). Одержимо лінію регресії.

9.  Обчислимо погрішності рівняння регресії.

а)   абсолютна погрішність рівняння дорівнює:

Sрівн  =  15,879

б)   відносна погрішність  рівняння дорівнює:

Звідси видно, що відносна помилка обчислень по отриманому рівнянню регресії складає 15,7%. 

10.  Використовуємо отримане рівняння регресії для точкового прогнозу показника У при X = 1,5 м/добу.

упрогноз = –18,501×1,5 + 148,65 = 120,91 мм.

Отже, при швидкості посування очисного вибою 1,5 м/добу величина опускання покрівлі прогнозується рівної 120,91 мм. Помилка прогнозу складає не більш 15,7%.