Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 16

З останнього рядка одержимо:

Підставивши у формулу (5.5) пункту 5.4, отримаємо:

Зробимо перевірку:  Вірно.

Отже, рівняння лінійної регресії має вид :

 = 9,21×х – 3,36

Завдання 9. Визначимо вибірковий коефіцієнт кореляції за формулою

.

Перевіримо коефіцієнт кореляції на значущість.

Висунемо гіпотези:     Основна гіпотеза               H 0 :, rг = 0

Конкуруюча гіпотеза        H 1 : rг ¹ 0.

Для перевірки гіпотези H 0 обчислимо спостережуване значення критерію:

Тсп

За таблицею критичних точок розподілу Стьюдента (Додаток Ж) знайдемо критичне значення критерію при рівні значимості a= 0,05 і числі степенів вільності k = n – 2 = 50 – 2 = 48: tкр = tкр (0,05; 48) = 2,01. Порівнюючи, одержимо, що Тсп > tкр .Отже, нульову гіпотезу варто відкинути. Це значить, що коефіцієнт кореляції значимо відрізняється від нуля й ознаки Х и У корельовані. Таким чином, приймаємо гіпотезу про лінійну кореляційну залежність між ознаками Х и У.

Завдання 10. Виходячи з виду кореляційного поля й емпіричної ламаної регресії, припустимо, що ознаки Х и У зв'язані параболічною залежністю . Для визначення коефіцієнтів a, b, с заповнимо таблицю, використовуючи пакет програм Excel.

Для стислості записів розрахункову таблицю приводимо не цілком, а тільки початкову та кінцеву її частини.

i

X

Y

X^2

X^3

X^4

XY

X^2Y

1

1.13

8.4

1.2769

1.443

1.6305

9.492

10.73

2

1.14

7.1

1.2996

1.482

1.689

8.094

9.227

3

1.13

7.7

1.2769

1.443

1.6305

8.701

9.832

4

1.13

7.6

1.2769

1.443

1.6305

8.588

9.704

5

1.14

8.2

1.2996

1.482

1.689

9.348

10.66

6

1.09

6.9

1.1881

1.295

1.4116

7.521

8.198

7

1.53

10.9

2.3409

3.582

5.4798

16.68

25.52

8

1.5

11.4

2.25

3.375

5.0625

17.1

25.65

9

1.44

13.5

2.0736

2.986

4.2998

19.44

27.99

10

1.39

9.5

1.9321

2.686

3.733

13.21

18.35

11

1.5

9.2

2.25

3.375

5.0625

13.8

20.7

49

1.15

9.8

1.3225

1.521

1.749

11.27

12.96

50

1.29

6.1

1.6641

2.147

2.7692

7.869

10.15

Сума

57.49

361.9

67.4615

80.785

98.6948

428.634

518.2944

Використовуючи формулу (5.13) пункту 5.7, складемо лінійну систему:

50a +          57.49b +     67.4615c     =       361.9

57.49a +     67.4615b +  80.7851c     =       428.634

67.4615a +  80.7851 b+  98.6948c     =       518.2944

Розв’яжемо систему за правилом Крамера. Обчислимо головний і допоміжні визначники системи:

50

57.49

67.4615

D =

57.49

67.4615

80.7851

 = 3.8868

67.4615

80.7851

98.6948

361.9

57.49

67.4615

D1 =

428.634

67.4615

80.7851

= 21.5367

518.2944

80.7851

98.6948

50

361.9

67.4615

D2 =

57.49

428.634

80.7851

= -23.8198

67.4615

518.2944

98.6948

50

57.49

361.9

D3 =

57.49

67.4615

428.634

= 25.1881

67.4615

80.7851

518.2944

Запишемо рішення системи за формулами Крамера:

a = D1/D=5,541; b = D2/D= –1,128;  c = D3/D=6,48.

Отже, рівняння нелінійної параболічної регресії має вид :

 = 5,541 –6,128х +6,48х2.

Завдання 11. Побудуємо отримані лінії регресії в одній системі координат (рис. 5.4).

Рисунок 5.4

Тут суцільна лінія зображає лінійну регресію, а пунктирна лінія – параболічну регресію.

Завдання 12. Для всіх моделей розрахуємо теоретичний коефіцієнт детермінації і теоретичне кореляційне відношення; середню квадратичну похибку рівняння; середню відносну похибку апроксимації.

Використовуючи рівняння лінійної регресії  = 9,21×х – 3,36
і параболічної регресії  = 5,541 –6,128х +6,48х2, обчислимо теоретичні значення ознаки У. Заповнимо таблиці.

Для стислості записів розрахункові таблиці приводимо не цілком.

а)   спочатку зробимо розрахунки усіх показників для лінійної регресії

 = 9,21×х – 3,36 .

i

xi

уi

yiтеор

δi=yiтеор – yi

δi2

÷δi / yi÷

1

1.13

8.4

7.0473

-1.3527

1.8298

0.1610

0.0364

2

1.14

7.1

7.1394

0.0394

0.0016

0.0055

0.0097

3

1.13

7.7

7.0473

-0.6527

0.4260

0.0848

0.0364

49

1.15

9.8

7.2315

-2.5685

6.5972

0.2621

0.0000

50

1.29

6.1

8.5209

2.4209

5.8608

0.3969

1.6458

Сума

139.096

10.8476

115.3217