Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 5

Інтервали

Штрихова відмітка

Частоти ni

Середина

інтервалу хi

Частості

Ордината гістограми

Накопичені частоти

Ордината кумуляти

1

0,85 - 0,95

IIIIII

6

0,9

0,12

1,2

6

0,12

2

0,95 -1,05

IIIIIII

7

1

0,14

1,4

13

0,26

3

1,05 -1,15

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

20

1,1

0,4

4

33

0,66

4

1,15 -1,25

IIIIII

6

1,2

0,12

1,2

39

0,78

5

1,25 -1,35

IIIII

5

1,3

0,1

1

44

0,88

6

1,35 -1,45

III

3

1,4

0,06

0,6

47

0,94

7

1,45 -1,55

III

3

1,5

0,06

0,6

50

1

S

50

1

10

Таблиця 1.3 – Обробка ознаки В

Інтервали

Штрихова відмітка

Частоти ni

Середина

інтервалу yi

Частості

Ордината гістограми

Накопичені частоти

Ордината кумуляти

1

3,2 - 4,68

IIIII

5

3,94

0,1

0,068

5

0,1

2

4,68 - 6,16

IIIIIIIIIIII

12

5,42

0,24

0,162

17

0,34

3

6,16 - 7,64

IIIIIIIIIIIIII

14

6,9

0,28

0,189

31

0,62

4

7,64 - 9,12

IIIIIIIIII

10

8,38

0,2

0,135

41

0,82

5

9,12 - 10,6

IIII

4

9,86

0,08

0,054

45

0,9

6

10,6 -12,08

III

3

11,34

0,06

0,041

48

0,96

7

12,08-13,56

II

2

12,82

0,04

0,027

50

1

S

50

1

0,676

Таблиця 1.4 – Ознака Х

Інтервал

0,85-0,95

0,95-1,05

1,05-1,15

1,15-1,25

1,25-1,35

1,35-1,45

1,45-1,55

х i

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

ni

6

7

20

6

5

3

3

Таблиця 1.5 – Ознака У

Інтервал

3,2- 4,68

4,68-6,16

6,16-7,64

7,64-9,12

9,12-10,6

10,6-12,08

12,08-13,56

y i

3,94

5,42

6,9

8,38

9,86

11,34

12,82

 ni

5

12

14

10

4

3

2

Графічно статистичні дані представляємо гістограмою і полігоном відносних частот, а також кумулятою. При побудові гістограми на осі абсцис відкладають інтервали розбивки ознаки Х, при побудові полігона – середини інтервалів розбивки ознаки х i . По осі ординат у кожнім випадку відкладають ординати wi/h. Отриману східчасту фігуру називають гістограмою, ламану лінію – полігоном.

 


Рисунок 1.3

Рисунок 1.4

Рисунок 1.5

 


Рисунок 1.6

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8

2. Точкові оцінки параметрів розподілу

Точкова оцінка деякого параметра розподілу визначається за даними вибірки, записується одним числом і служить оцінкою параметра розподілу генеральної сукупності. Така оцінка називається вибірковою.

Приведемо основні точкові оцінки параметрів розподілу.

Математичне сподівання випадкової величини оцінюється по вибірковій середній  ; дисперсія – по вибірковій дисперсії Dв і виправленої вибіркової дисперсії S2 ; середнє квадратичне відхилення (СКВ) оцінюється по вибірковому середній квадратичному відхиленню sв і виправленому вибірковому середньому квадратичному відхиленню S; асиметрія розподілу оцінюється по вибірковому коефіцієнту асиметрії Аs ; ексцес – по вибірковому ексцесу Eк ; мода розподілу – по вибірковій моді Мо ; медіана розподілу – по вибірковій медіані Ме . Імовірність події в моделях, що підкоряються схемі Бернуллі, оцінюється по вибірковій частці w .

Для трактування отриманих результатів розрахунку параметрів вибірки варто знати зміст кожної оцінки. Приведемо коротку їхню характеристику:

·   – характеризує середнє значення ознаки по вибірці;

·  Dв і S2 – характеризують середній квадрат відхилення ознаки від середнього значення по вибірці, тільки друга характеристика є ще і незміщеною;

·  sв і S – характеризують середнє відхилення ознаки від середнього значення по вибірці;

·   Аs – характеризує асиметрію розподілу по вибірці;

·  Eк – характеризує “крутість” (гостровершинність чи плосковершинність) розподілу по вибірці.

·  Мо – характеризує варіанту, що найчастіше зустрічається, чи значення ознаки, якому відповідає точка максимуму щільності розподілу по вибірці;.

·  Ме – характеризує те значення ознаки, на котре приходиться середина варіаційного ряду по вибірці;

·  w – характеризує імовірність появи події А в одному іспиті.

На практиці для розрахунку перелічених величин застосовують різні формули в залежності від виду вибірки.

2.1  Незгруповані статистичні дані

Нехай вибірка значень ознаки Х являє собою незгрупований ряд чисел:

х1 ; x2 ; … ; хi ; …; xn ...

У цьому випадку розрахунок ведуть за наступними формулами:

Вибіркова середня:

 ,

Вибіркова дисперсія:

 ,

Вибіркове середнє квадратичне відхилення: