Математична статистика в гірничо-геологічних розрахунках, страница 15

4)   Перевірка моделі на адекватність за критерієм Фішера при рівні значущості a = 0,05 підтверджує адекватність моделі, тому що спостережуване значення критерію F=13,389 більше критичного значення Fкр = 3,592.

5.9    Оцінка похибки моделі

Порівняння різних моделей здійснюється за такими показниками:

·  За коефіцієнтами детермінації (теоретичними) і порівняння їх з емпіричним коефіцієнтом детермінації. Чим більше коефіцієнт R2теор і чим ближче він до R2эмпір, тим представлене рівняння регресії краще

описує залежність між ознаками Х и У.

·  За середньою відносною похибкою апроксимації:

                       (5.15)

де       yiтеор – індивідуальні значення результативної ознаки У, розраховані по рівнянню регресії;

yiтеор=f(xi); уi – значення ознаки У з вибірки.

Чим менше середня відносна похибка апроксимації, тим модель краще описує залежність між ознаками. Для якісної оцінки моделі по відносній похибці апроксимації використовують наступну шкалу:

e

< 10%

10 –20%

20– 50%

>50%

Висновок

Висока точність прогнозу

Гарна точність прогнозу

Задовільна точність прогнозу

Незадовільна точність прогнозу

·  За середньою квадратичною похибкою рівняння:

                          (5.16)

Для розрахунку перелічених характеристик потрібно після того, як було отримане рівняння регресії (лінійне чи нелінійне), заповнити наступну таблицю:

 i

xi

уi

yiтеор

δi=yiтеор – yi

δi2

÷δi / yi÷

1

2

. . .

n

Сума

S

S

S

Далі, маючи значення сум цієї таблиці, виконують розрахунки за формулами (14-15). Останній стовпець дуже зручно використовувати для обчислювання коефіцієнта детермінації.

5.10  Задача 1. Установлення кореляційної залежності

Продовжимо рішення задачі 1. Виконаємо завдання 6 цієї задачі.

Кореляційне поле має вид:

Рисунок 5.2

Для побудови емпіричної ламаної регресії зробимо розрахунок точок ,

де       хj – середини інтервалів розбивки ознаки Х;

– середні групові значення ознаки У в кожнім інтервалі ознаки Х: = (Σ yi)/nj .

Інтервали по ознаці Х візьмемо з п. 2.4. Заповнимо таблицю.


Інтервал по Х

0,85-0,95

0,95-1,05

1,05-1,15

1,15-1,25

1,25-1,35

1,35-1,45

1,45-1,55

х j

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

nj

6

7

20

6

5

3

3

у i

4,8 5,6

3,2 3,7

4,1 6,2

5,6  6,8

6,9  6,1

6,4  3,4

7,8

6,9 9,6 5,1 5,8 7,9 4,9

6,8 10,1 7,6 7,7 8,4 8,5

8,7 7,1 8,2 6,1 6,2 6,4

6,5 9,8

8,3

3,5

7,1

5,5

6,2

6,4  6,1

8  8,2

10,7

9,5  12,5

13,5

9,2 11,4

10,9

4,6

6,14

7,42

6,1

7,88

11,83

10,5

Побудуємо емпіричну ламану по точках .

Рисунок 5.3

Аналіз кореляційного поля й емпіричної ламаній дозволяє припустити наявність прямої додатної кореляційної залежності між ознаками Х и У.

Виконаємо завдання 7 задачі 1. Для розрахунку емпіричного коефіцієнта детермінації й емпіричного кореляційного відношення використовуємо дані (розраховані в п. 2.4) і – середні групові значення ознаки У.

Знайдемо міжгрупову дисперсію результативної ознаки У

Dміжгр = ((4,6–7,285)2 + (6,14–7,285)2 + (7,42–7,285)2 +

+ (6,1–7,285)2+(7,88–7,285)2+(11,83–7,285)2+(10,5–7,285)2) =3,119

Емпіричний коефіцієнт детермінації дорівнює:

Отже, 62,7% варіації середньої за місяць продуктивності робітника порозумівається варіацією потужності пласта.

Емпіричне кореляційне відношення дорівнює     Воно вказує на значний кореляційний зв'язок між ознаками Х и У.

Розв’яжемо завдання 8. Визначимо параметри рівняння лінійної регресії по формулах (5.5–5.6), пункт 5.4.

З цією метою, використовуючи вихідні дані, створимо таблицю. Її заповнення й обчислення рекомендуємо виконувати в Excel. Для стислості записів розрахункову таблицю приводимо не цілком, а тільки початкову та кінцеву її частини.

i

X

Y

X^2

Y^2

XY

1

1.13

8.4

1.2769

70.56

9.492

2

1.14

7.1

1.2996

50.41

8.094

3

1.13

7.7

1.2769

59.29

8.701

4

1.13

7.6

1.2769

57.76

8.588

5

1.14

8.2

1.2996

67.24

9.348

6

1.09

6.9

1.1881

47.61

7.521

7

1.53

10.9

2.3409

118.81

16.68

8

1.5

11.4

2.25

129.96

17.1

9

1.44

13.5

2.0736

182.25

19.44

10

1.39

9.5

1.9321

90.25

13.21

11

1.5

9.2

2.25

84.64

13.8

12

1.35

10.7

1.8225

114.49

14.45

13

1.4

12.5

1.96

156.25

17.5

14

1.11

7.9

1.2321

62.41

8.769

15

0.91

3.7

0.8281

13.69

3.367

16

0.96

5.6

0.9216

31.36

5.376

...

...

...

...

...

...

47

1.2

8.3

1.44

68.89

9.96

48

1.1

9.6

1.21

92.16

10.56

49

1.15

9.8

1.3225

96.04

11.27

50

1.29

6.1

1.6641

37.21

7.869

Сума

57.49

361.9

67.462

2873.9

428.6

Середнє

1.1498

7.238

1.3492

57.477

8.5727