Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 22

               . .                          :О                 О:

         Н – О – Н                          С – С

                                             -О                 О-

     Приклад 1. Записати   формули  п’яти  координаційних сполук, які скла-    даються з Со3+,  СІ-,  NH3, Na+.

     Розв’язок:

    З цих  іонів комплексоутворювачем може бути тільки Со3+. Його координацій-

не число дорівнює 6. Лігандами можуть бути Сl- та NH3. Формули координаційних сполук  такі: [Co(NH3)6]Cl3,  [Co(NH3)4Cl2]Cl,  Na3[CoCl6], Na2[CoCl5(NH3)],  [Co(NH3)3СІ3].

      Номенклатура комплексних сполук

     Називаючи комплексний катіон, спочатку вказують числа ( ді-, три-, тетра- і т.п.) і назви лігандів – аніонів з закінченням  о (Сl- -хлоро, ОН- - гідроксо- і  т.і.), причому замість назв ¢¢вода¢¢  і ¢¢амоніак¢¢ вказуються префікси аква та амін, і останнім вказують комплексоутворювач, показуючи його ступінь окислення. Наприклад: [Pt(NH3)3Cl]Cl –хлоротриамінплатина (ІІ)  хлорид,  [Co(NH3)5Br]SO4 – бромопентаамінкобальт (ІІІ)    сульфат.

    Назва   комплексного   аніона  складається   аналогічно  і  закінчується   суфік-сом -ат. Наприклад: Ba[Cr(NH3)2(CNS)4]2 - барій тетрароданодіамінхромат (ІІІ).

     При назві  нейтрального комплексу комплексоутворювач вказують у називному відмінку, не означаючи ступень його окиснення:                           [Pt(NH3)2Cl2] –діхлородіамінплатина.

     Класифікація комплексних сполук

    Комплексні сполуки класифікуються за різноманітними  принципами.

1.  За належністю певному класу сполук:

Комплексі кислоти  Н2[SiF6],  H[AuCl4].

Комплексні основи  [Ag(NH3)2]OH,  [Co(H2O)6](OH)2.