Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 14

30.  Переваги спектрозональної плівки.

31.  Чому інформативність спектрозональних знімків більша ніж кольорових?

32.  Чим оцінюється роздільна здатність фотографічних матеріалів?

33.  Чим визначається здатність фотоматеріалу роздільно із заданим контрастом відтворювати дрібні й близько розташовані деталі зображення?

34.  Дайте визначення поняттю цифрове фотографування.

35.  Які носії інформації застосовує цифрового фотоапарата.

36.  Можливості цифрового фотоапарата.

37.  Чим визначається роздільна здатність зображення цифрового фотоапарата?

38.  Від чого залежить якість цифрового фотографування?

39.  Які переваги й недоліки цифрового фотографування?

40.  Що мають на увазі під кінозйомкою?

41.  Пристрій кіноапаратури.

42.  На яку плівку виконується запис людей, що рухаються?

43.  Яка частота кадру при записі на плівку людей, що рухаються?

44.  У чому принципове розходження між пристроєм фотоапарата й кінокамери?

45.  Дайте порівняльну характеристику чорно-білій, кольоровий, спектрозональній й цифровій фотозйомці.

Практична робота № 5.
Засоби телевізійного спостереження

Мета: одержати практичні навички в вирішенні завдань по технічним характеристикам теле- і відео устаткування.

Короткі теоретичні відомості

Енергія фотона (кванта світла) визначається:

(43)

ε = νh,

[12]

де h = 6,626176×10-34 Дж із [1] – постійна Планка;

ν – частота коливань.

Імпульс і маса фотона:

(44)

р = νh/с

[12]

(45)

m = νh/с2,

[12]

де с = 2,99792458×108 м/с [1] – швидкість поширення світла у вакуумі.

Зв'язок між енергією фотона, що викликає фотоефект, і максимальною кінетичною енергією електронів, що вилітають, визначається формулою Ейнштейна:

(46)

νh = А+ν2 m/2,

[12]

де А – робота виходу електрона, m – маса електрона.

Світловий тиск:

(47)

Р = Е(р+1)/с,

[12]

де Е – енергія, що падає на одиницю поверхні за одиницю часу, р – коефіцієнт відбиття світла.

Кінетична енергія виходу електрона з електростатичного поля

(48)

.

[12]

Приклади рішення завдань

Приклад 1. Червоний кордон фотоефекта для деякого металу дорівнює 500 нм. Визначите мінімальне значення енергії фотона, що викликає фотоефект.

Дано:

Рішення:

l0 =500 нм

Для рішення скористаємося формулою (43)

, де .

.

Emin =2,49 еВ.

Приклад 2. Фотони з енергією Е = 5 еВ виривають фотоелектрони з металу з роботою виходу А = 4,7 еВ. Визначите максимальний імпульс переданий поверхні цього металу при вильоті електрона.

Дано:

Рішення:

A = 4,7 еВ = 7,52×10-19 Дж

Для рішення завдання скористаємося законом Ейнштейна (46):

 

Pmax =2,96×10-25 кг м/с.

Pmax – ?

Приклад 3. Тиск монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 500 нм на зачернену поверхню, розташовану перпендикулярно падаючим променям, дорівнює 0,12 мкПа. Визначити число фотонів, що падають щомиті на 1 м2 поверхні.

Дано:

Рішення:

λ = 500 нм;

р = 0,12 мкПа=12×10-7Па;

t = 1 c;

S= 1 м2

Для рішення завдання скористаємося формулою світлового тиску(47):

.

.

; .

N – ?

Приклад 4. Визначити роботу виходу А електрона з вольфраму, якщо "червоний кордон" фотоефекта для нього λ0 = 275 нм.

Дано:

Рішення.

λ0 = 275 нм = 2,75×10-7м

Для рішення скористаємося формулою для визначення роботи виходу (46):

;

А – ?

Приклад 5. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, які вилітають з поверхні металу, якщо фотострум припиняється при притяганні затримуючої напруги U0 = 3,7 В.