Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 29

7.  Пояснити, чому об'єкт спостереження в оптичному каналі витоку інформації є одночасно джерелом інформації й джерелом сигналу.

8.  Перелічити види середовищ поширення в оптичному каналі витоку інформації.

9.  На який кут повернеться промінь, відбитий від плоского дзеркала, при повороті останнього на кут a?

10.  Чому короткозоре око може розрізняти більш дрібні деталі, ніж око з нормальним зором?

11.  Довжина хвилі червоного променя у воді дорівнює довжині хвилі зеленого променя в повітрі. Вода освітлена червоним світлом. Які кольори бачить при цьому світлі людина, яка відкриває очі під водою?

12.  Відомо, що зоря червона, а небо – синє. Які промені сильніше розсіюються в атмосфері?

13.  Точкове джерело світла переміщається рівномірно від центра дзеркала до його вершини. Поблизу якої точки при переміщенні джерела, швидкість переміщення невелика?

14.  Пояснити поняття “оптична система”.

15.  Пояснити термін акомодація (далекозоре око).

16.  Якою повинна бути найменша висота вертикального дзеркала, щоб людина могла в ньому бачити своє зображення на весь зріст, не змінюючи положення голови?

17.  Перелічити складові структури оптичного каналу витоку інформації.

18.  Джерелом чого є об'єкт спостереження в оптичному каналі витоку інформації?

19.  Пояснити термін “вікна прозорості”.

20.  Пояснити чому небо блакитних кольорів.

Практична робота № 9.
Способи й засоби запобігання спостереження
в оптичному діапазоні

Мета: одержати практичні навички в вирішенні завдань по прихованню й маскуванню об'єктів в оптичному діапазоні, а також їхньому виявленню по демаскуючим ознакам.

Короткі теоретичні відомості

Щільність газів

У звичайних умовах щільність газів значно менше щільності рідких й твердих тіл. Щільність газу можна визначити, якщо відкачати повітря з якої-небудь посудини, зважити цю посудину, потім наповнити її досліджуваним газом і повторно зважити. Різниця у вазі визначає вагу газу, що знаходиться в ньому. Вимірявши, об'єм посудини й розділивши масу газу на величину об'єму, одержимо його щільність.

Щільність газів залежить від тиску й температури. Щільність газів прямо пропорційна їхнім молекулярним вагам.В 1 см3 будь-якого газу при нормальних умовах перебуває 2,7∙1019 молекул.

Розширення газоподібних тел. Закон Гей-Люссака

Якщо нагрівати газ при постійному тиску, то величина коефіцієнта об'ємного розширення Р для всіх ідеальних газів буде однакова й дорівнює 1/273 К-1

Виявляється, що при невеликих тисках до 100 – 200 кПа величина тиску певної кількості газу в ізотермічних умовах обернено пропорційна величині займаного їм об'єму. Цей закон, що носить назву закону Бойля-Маріотта, можна записати в наступному виді:

(75)

,

[17]

де P1-тиск газу, який знаходиться в об'ємі V1; Р2- тиск тієї ж кількості газу, що знаходиться в об'ємі V2.

(76)

P1V1 = –Р2V2 = const.

[17]

Це рівняння стану ідеального газу. Його запис спрощується, якщо ввести значення температури в абсолютній шкалі температур:

(77)

,

[17]

тобто для даної маси ідеального газу добуток величин тиску на об'єм, поділене на значення температури в абсолютній шкалі, постійне для всіх температур.

Для розрахунку дальності застосовуємо формулу тисячної:

(78)

Д = ,

[17]

де Д – дальність; В – лінійний розмір; У – кутовий розмір.

Приклади рішення завдань

Приклад 1. Визначите об'єм маскувального диму, якщо об'єм балончика 0,01 м3. Тиск усередині балончика в 10 разів більше атмосферного.

Дано:

Рішення:

Рбал = 10 Ратм

При постійній температурі Тconst, справедливі закони рівності стану:

P1V1 = P2V2;

PатмVатм = PбалVбал; Vатм = (PбалVбал)/ Pатм;

Vатм = (10PатмVбал)/ Pатм; Vатм = 10Vбал.

Vатм – ?

Приклад 2. На якій відстані до спостерігача перебуває об'єкт, якщо його реальний розмір 5 м, а кутовий розмір на даній відстані десять тисячних.