Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 9

Найменування команд, режимів і тому подібне в тексті слід виділяти лапками, наприклад: "Ctrl+F5".

Інтервали значень величин в тексті записують із словами " від " і " до " або через тире, наприклад: " від 1 до 6 ", " пп. 7 – 10 ".

При необхідності в тексті виділяють примітки. Одна примітка не нумерується. Після слова " Примітка ", написаного з абзацу, ставлять крапку, наприклад:

Примітка. _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

За наявності декількох приміток їх слід нумерувати арабськими цифрами з крапкою. Після слова " Примітки " ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки: 1. _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                 2. _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Текст записки слід розділяти на розділи. Розділи можна розділяти на пункти або підрозділи і пункти; пункти - на підпункти, кожен з яких повинен містити закінчену інформацію. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумерують арабськими цифрами. Номери записують з абзацного відступу.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всього тексту (1,2,3 і так далі), за винятком додатків. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлений крапкою, наприклад: 1.1, 1.2.

Номер пункту підрозділу записують таким чином: 1.1.1, 1.1.2, а номер підпункту - 1.1.1.1, 1.1.1.2. Після номеру крапка не ставиться. Пункти та підпункти йдуть з «червоної строки» разом з текстом. В кінці назви пункту ставиться крапка. Рекомендується застосовувати шрифт з розрядкою. Наприклад:

1.1.2 Обчислення інтервалу похибки. Похибка може обчислюватися за допомогою такої формули….

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти, як правило, заголовків не мають. Заголовок завжди починають з великої букви.

Заголовок не підкреслюють, крапку в кінці не ставлять. Якщо заголовок складається з двох пропозицій, їх відокремлюють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Структури елементів "СПИСОК АВТОРІВ", "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ПЕРЕДМОВА", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "РЕКОМЕНДАЦІЇ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

Рекомендується заголовки писати великими літерами, посередині сторінки, без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Наприклад:

1 Аналіз методів та моделей розрахунку параметрів трубопроводів

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядками заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Додатки розміщують в порядку посилань на них в тексті записки. Кожне застосування слід починати з нової сторінки, на якій зверху посередині приведено слово “Додаток” і його позначення великою буквою, починаючи з А. Додатки слід позначати послідовно великими літерами російської або української абетки, за винятком літер Г,Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Додаток повинен мати заголовок, який приводять окремим рядком симетрично тексту, з великої букви. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатку А.

У тексті записки повинні бути посилання на всі використані джерела, ілюстрації, таблиці, додатки, на структурні елементи (листи) графічної частини дипломної роботи, а також на основні формули і, при необхідності, на окремі структурні елементи (розділи, підрозділи, пункти ) самої записки.