Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 4

Отримавши завдання на виконання дипломного проекту, дипломник складає календарний план робіт з вказівкою термінів виконання окремих етапів проекту, проведення експериментальних і обчислювальних робіт в лабораторії, на об'єкті автоматизації або на інформаційно-обчислювальному центрі (ІВЦ), а також термінів остаточного оформлення і представлення проекту (на попередній захист) на кафедру.

Календарний план роботи підписується дипломником, затверджується керівником дипломного проекту і служить документом для контролю за ходом виконання проекту по розділах і в часі. Форма календарного плану роботи студента по виконанню дипломного проекту є довільною, але з обов'язковим включенням наступних граф: номер по порядку, найменування робіт, термін виконання і відмітка керівника про виконання робіт. У календарному плані слід вказати:

1.  Найменування етапів роботи.

2.  Час, необхідний для виконання кожного етапу.

3.  Орієнтовні терміни виконання кожного етапу.

Дипломник, закінчуючи певний етап роботи, представляє підготовлений матеріал на перегляд викладачеві, щоб перевірити правильність отриманих результатів і тим самим забезпечити правильність подальших етапів роботи і, крім того, показати, як він виконує свій план.

Керівник зобов'язаний вести контроль за ходом виконання студентом дипломного завдання і календарного плану роботи впродовж всього терміну, відведеного для проектування. У разі невиконання плану він приймає відповідні заходи і при необхідності докладає про це на кафедрі.

Тематика дипломного проектування

Теми проектів розробляються керівниками дипломного проектування, потім розглядаються і затверджуються на засіданнях випускаючої кафедри. Вони повинні відповідати профілю підготовки (спеціалізації) студентів, містити елементи новизни, враховувати перспективи і актуальні завдання розвитку техніки, а також вимоги тих підприємств, де виконуються дипломні проекти або тематику НДР, що виконуються на кафедрі. Назва теми повинна чітко визначати зміст проекту. Якщо тема включає розробку складної системи, то після основного завдання повинен бути вказаний перелік питань, що підлягають докладнішому розгляду. Розробка тематики дипломних проектів закінчується за 1.5 - 2 місяці до початку переддипломної практики студентів, що виконують дипломне проектування в університеті, і протягом першого тижня переддипломної практики студентів, що виконують дипломне проектування на підприємствах. Вибір теми дипломного проектування студент повинен зробити разом з керівником за час переддипломної практики, але не пізніше, ніж за два тижні до встановленого учбовим графіком початку дипломного проектування.

Тематика дипломного проектування повинна відображати конкретні завдання, що стоять перед підприємством або організацією, де належить працювати дипломникові після закінчення інституту. Вона повинна передбачати розробку нових інформаційних систем технологічної підготовки і організаційного управління або їх підсистем, модернізацію вже існуючих систем для поліпшення якості їх роботи або розширення круга завдань, що вирішуються з метою підвищення економічної ефективності управління.

Крім розробки автоматизованих систем управління в цілому тема дипломного проектування може полягати в розробці технічних засобів підсистем ІУС (системи збору і первинної обробки даних, обчислювальних комплексів і засобів сполучення з об'єктом управління, засобів відображення інформації і так далі).

Деякі теми реальних проектів, пропонованих підприємствами, за своїм змістом можуть виходити за межі встановленого об'єму робіт для дипломного проектування у вищих технічних закладах. У цих випадках розробку теми можна доручити декільком дипломникам з чітким розмежуванням між ними приватних завдань проекту. При цьому необхідно, щоб кожен дипломний проект мав закінчений вигляд.

Якщо завданням на дипломний проект передбачається виготовлення самим студентом макетів або проведення експериментальних досліджень на об'єктах управління, що діють, то об'єм робіт по окремих розділах проекту спеціальним вирішенням кафедри може бути відповідно змінений (скорочений).