Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 11

Таблиці

Цифровий матеріал для наочності зводять в таблицю. Якщо в тексті є більш за одну таблицю, то над лівим верхнім кутом таблиці поміщається напис "Таблиця НомерНазва таблиці" рядковими буквами (окрім першої прописної) з вказівкою номера таблиці. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею посередині рядка. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо в записці тільки одна таблиця, то вона теж нумерується. При посиланні на таблицю в тексті пишуть скорочено, наприклад, "табл.1" . Повторне посилання дають за типом : "см. табл.1".

Якщо рядки або графи таблиці не поміщаються на форматі листа записки, то або застосовують лист більшого формату, або ділять таблицю на частини, які залежно від особливостей таблиці переносять на інші листи або поміщають на одному листі поряд (коли не поміщаються рядки) або одну під інший (коли не поміщаються графи).

Слово "Таблиця", заголовок (при його наявності) і порядковий номер таблиці указують один раз над першою частиною таблиці, а над подальшими частинами пишуть слова "Продовження табл. 2.1", якщо записка містить більш за одну таблицю.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок звіту.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "Рисунок Д.2" - другий рисунок додатка Д; ''формула (А.1)" - перша формула додатку А.

Переліки

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (першій рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Наприклад:

Параметри трубопроводу, що будуть враховуватися при розрахунках остаточного ресурсу:

а) діаметр трубопроводу;

б) товщина стінки;

1)  до установки;

2)  після експлуатації;

в) температура водного розчину.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

Список використаних джерел

Джерела слід розташовувати в порядку появи посилань на них в тексті.

Опис джерел здійснюється відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання»

Приклади опису джерел:

Книга одного автору:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 94 с.

Книга двух авторів:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. — К. : Университет, 2004. — 215 с.— Библиогр. : с. 213 - 215. — ISBN 5-7042-1441-Х.

Книга трьох авторов:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. — X. : Фактор, 2000. — 542 с. — (Университетская книга).

Книга чотирьох авторів:

Елементи iнформатики [Текст] : довідник / В. С. Височанський, А. I. Кардаш, В. С. Костев, В. В. Черняхівський . — К. : Наук, думка, 2003. - 192 с.

Книга п’яти авторів та більше:

Коротковолновые антенны [Текст] : учеб, пособие / Г. 3. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др. ; под общ. ред. А. А. Стогния. — 2-е изд. — М. : Радио и связь, 2003. — 192 с.

Перекладні видання:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. — К. : Ваклер ; М. : Реал-бук, 1998. —462с.