Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 2

Дипломний проект - це самостійна кваліфікаційна робота студента, який несе відповідальність за його науково-технічний зміст, правильність обгрунтувань і розрахунків, якість креслень і оформлення проекту.

До дипломного проектування студенти допускаються на основі розпорядження декана факультету після повного завершення всіх видів учбових занять. Вони повинні скласти іспити і заліки і пройти виробничу і переддипломну практики.

Організація дипломного проектування

Кафедра призначає керівника проекту і консультантів по окремих його частинах. Керівник уточнює тему і об'єм проекту, погоджує технічне завдання, стежить за відповідністю всіх частин проекту вимогам, що пред'являються.

Консультанти по проектно-конструкторській частині можуть бути призначені з числа кваліфікованих інженерів-виробничників, що мають закінчену вищу технічну освіту. В цьому випадку підприємствам, на яких студенти виконують дипломний проект, дозволяється самим рекомендувати консультантів проекту.

По решті частин і розділів проекту призначаються консультанти з числа викладачів відповідних кафедр або відділів підприємства:

─  по технологічній частині - викладачі з відповідної кафедри або відділу головного технолога;

─  по економічній частині, розділу безпеки життєдіяльності (БЖД) - викладачі з кафедр економіки і організації виробництва, БЖД або відділу головного економіста.

Кожному студентові видається заповнений бланк "Завдання", що є основним керівним документом для дипломного проектування. Він містить завдання за дипломним проектом.

В процесі виконання дипломного проекту студент зобов'язаний відвідувати консультації згідно розкладу  і звітувати по виконаній роботі. У разі потреби дипломник може звернутися за консультацією з якого-небудь питання не тільки до керівника проекту, але і до інших викладачів кафедри.

В ході дипломного проектування студент виконує дипломний проект або дипломну роботу.

У дипломному проекті студент розробляє конкретну програмну підсистему ІУС, технічний засіб (вузол, блок, елемент) такої системи або інформаційну технологію або вирішує одне з основних завдань (підзадач) організаційного управління з обов'язковим обгрунтуванням вибору вживаних моделей і методів, виконанням інженерних розрахунків і графічної частини у вигляді алгоритмів, функціональних, принципових схем, графіків і т.д, а так само розробкою програмного забезпечення.

У дипломній роботі, що носить науково-дослідний характер, студентом проводяться дослідження по проблемних питаннях створення ІУС з обов'язковим математичним обгрунтуванням. Розрахунково-графічна частина по розсуду керівника дипломної роботи може бути виконана у вигляді теоретичних викладень і результатів експерименту.

По учбовому плану спеціальності "Інформаційні системи, що управляють " на виконання дипломного проекту із захистом його на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) відводиться 16 тижнів. Робота над проектом триває 14 шестиденних робочих тижнів ( по 6 годину в день), тобто 504 година, крім того, домашнє опрацьовування матеріалів, робота з літературою додатково до згаданої роботи (в середньому по 3 годину в день) складає 252 години Таким чином, на виконання дипломного проекту студентові відводиться приблизно 756 годин На атестацію робіт в ДЕК відводиться два тижні.

Розрахункова пояснювальна записка (ПЗ) та графічний матеріал підписуються дипломником, керівником проекту і консультантами з вказівкою дати і року.

Перед тим, як підписати дипломний проект, керівник повинен переконатися, що студент володіє:

спеціальними знаннями по темі проекту;

умінням працювати з сучасним програмним забезпеченням - інтегрованими середовищами програмування, СУБД, офісними застосуваннями, мережевим ПО і т.д.;

умінням обгрунтовано вибирати і застосовувати моделі і методи проектування ІУСТ;

умінням проводити теоретичні і інженерні розрахунки;

умінням обгрунтувати техніко-економічну ефективність вибраного рішення;