Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 7

У першому розділі наводять огляд літератури і докладне теоретичне обгрунтування, необхідне для проектування системи. Дається опис об'єкту проектування, особливу увагу слід приділити аспектам системи, проектуванню яких присвячений дипломний проект. Описується сучасний стан проблеми, приводиться огляд відомих методів рішення поставленої задачі, а при необхідності описуються їх недоліки. Теоретичний аналіз слід проводити не тільки на підставі отриманих знань, але і використовувати новітні літературні джерела, включаючи і зарубіжні, проявляючи при цьому самостійність і оригінальність мислення.

В кінці розділу формулюється конкретна постановка завдання. Даний розділ пояснювальної записки є результатом ескізного проектування підсистеми ІУС; у ньому обгрунтовуються початкові дані для технічного проектування. Об’єм цього розділу не повинен перевищувати 25% від загального об’єму ПЗ.

У другому розділінаводять математичні моделі та методи вирішення поставлених завдань дипломного проектування. Розкривається послідовність етапів застосування методів, наводять методику основних розрахунків.

Третій розділповинен бути присвячений розробці алгоритмів, що реалізовують запропоновану в другому розділі методику проектування. При описі алгоритмів необхідно зупиниться на таких питаннях, як їх збіжність, точність, складність і програмна реалізовується, привести блок-схеми алгоритмів.

Для теоретичного обгрунтування, оптимізації прийнятих структур і алгоритмів можливе використання експериментальних даних, отриманих при моделюванні на ЕОМ.

У четвертому розділіприводяться опис розроблених програмних засобів, обгрунтовується вибір апаратної і програмної платформи, описується склад, призначення і структура основних програмних модулів. Наводять етапи проектування комп’ютерної системи. Також в даному розділі приводять технологію роботи з розробленим програмним забезпеченням, опис основних режимів роботи системи, результати розрахунків або машинного експерименту і їх аналіз.

Інструкція користувача і більшість результатів розрахунків (у табличній формі) повинні бути винесені в додатку, основну увагу слід приділити аналізу отриманих результатів. Не слід приділяти великої уваги подробицям, що не мають принципового значення.

У п’ятому розділі повинні бути приведений розрахунок елементів бізнес-плану розробки і впровадження програмного продукту або системи або мережевий план-графік. Всі розрахунки проводяться за загальними показниками.

Шостий розділ присвячений обгрунтуванню заходів щодо БЖД, техніці безпеки і пожежної безпеки, цивільної оборони, тощо.

Залежно від тематики дипломного проекту деякі розділи можуть бути відсутніми або об'єднуватися з іншими розділами.

Висновок повинен містити короткі висновки за результатами виконаної роботи і пропозиції щодо їх використання.

У список використаних джерел включаються книги, навчальні та методичні посібники, монографії, заводські матеріали і періодичні видання, які були використані студентом в ході дипломного проектування. Список використаних джерел повинен містити сукупність бібліографічних відомостей, необхідних і достатніх для пошуку цитованих, даних або згадуваних в тексті документів, до яких відносяться: книги, нормативно-технічні і технічні документи (стандарти, каталоги, авторські свідоцтва, патенти і тому подібне), сериальные видання (журнали, газети, збірки праць і тому подібне), звіти по НДР, дисертації і автореферати дисертацій, статті і тому подібне.

У додаток при необхідності включають матеріали допоміжного характеру: додаткові ілюстрації або таблиці та матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесенні до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.). Також у додаток можуть бути включені акти впровадження результатів дипломної роботи.