Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 14

Державна екзаменаційна комісія на підставі доповіді і відповідей на питання, якості оформлення проекту, відгуків рецензента і керівника ухвалює рішення про оцінку дипломного проекту, і присвоєння кваліфікації і видачі диплома (диплома з відмінністю).


Рекомендована література


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

           кафедра________________________

                                                                        Затверджую_______________

                                                                                                         дата

                                                                        Зав.кафедрою_______________

                                                                                                        підпис

ЗАВДАННЯ

на дипломне проектування

Студент______________________________________________________

                                                 прізвище, ім’я, по батькові

      Затверджено наказом по університету  від_________________________

1. Тема проекту:_______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

           а) Конструкторська частина:____________________________________

           ____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

                                                                       Консультант ___________________

                                                                                                                                                      підпис

         б) Технологічна частина:________________________________________

          _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

                                                                       Консультант ___________________

                                                                                                         підпис

              в) Економічна частина:________________________________________

          _____________________________________________________________

Консультант ___________________

                                                                                                         підпис

          г) Безпека життедiяльностi та ЦО:_______________________________

          ____________________________________________________________

                                                                  Консультант ____________________

                                                                                                     підпис

          в) Спецзавдання:______________________________________________

          ____________________________________________________________

          ____________________________________________________________

                                                                Консультант ______________________

                                                                                                     підпис

2. Дата представлення  закінченого проекту:_________________________

                                                                                                  Консультант___________________

                                                                                                     підпис

3. Вхідні дані до проекту:____________________________________________

         ____________________________________________________________