Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 6

У список використаних джерел включаються літературні та інші матеріали в порядку посилання на них в тексті.

Додатки складаються з допоміжних матеріалів, щоб не перенавантажувати основні розділи записки.

Порядок оформлення дипломного проекту

Оформлення текстового матеріалу

Текстовий матеріал проекту (роботи) оформляється у вигляді записки пояснення до проекту і виконується відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ПЕОМ. ПЗ повинна бути написана чітко і переважно носити розрахунковий характер.

У ПЗ до проекту у вказаній послідовності повинні бути наступні структурні частини:

Титульна частина:

─  титульний лист – 1 с.;

─  лист затвердження завдання на проектування (завдання)          – 2 с.

Інформаційна частина:

─  реферат   – 1 с.;

─  перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів – 1-2 с.;

─  зміст (лист змісту)      – 1-2 с.

Основна частина:

─  вступ         – 2-4 с.;

─  огляд літератури, опис об'єкту проектування і формулювання цілей і завдань проектування       – 10-15 с.;

─  системний аналіз поставленого завдання і опис методів її рішення       – 15-20 с.;

─  алгоритмізація рішення задачі    – 10-20 с.;

─  розробка програмного забезпечення – 15-25 с.;

─  технологія використання розробленого програмного продукту;

─  проведення розрахунків і аналіз отриманих результатів        – 7-15 с.

Економічна частина   – 8 - 10 с.

БЖД та цивільна оборона  – 3-5 с.

Висновки   – 1-2 с.

Список використаних джерел – 1-2 с.

Додатки.

Титульний лист приведений в додатку 3.

Лист затвердження завдання на проектування виконується на бланку встановленої форми. Зразок такого бланка приведений в додатку 1.

Реферат винен виконаються відповідно до ДСТУ 3008-95. Об'єм реферату не повинен перевищувати однієї сторінки.

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і, як правило, у такій послідовності:

─  об'єкт дослідження або розроблення;

─  мета роботи;

─  методи дослідження;

─  результати та їх новизна;

─  основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

─  ступінь впровадження;

─  взаємозв'язок з іншими роботами;

─  рекомендації щодо використання результатів роботи;

─  галузь застосування;

─  економічна ефективність;

─  значущість роботи та висновки;

─  прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або розроблення.

Перелік умовних позначень та скорочень наводиться тоді, якщо в ПЗ вживаються малопоширені скорочення слів або найменувань, специфічна термінологія, багато разів в різних частинах записки повторювана група символів, позначень і тому подібне.

До змісту включають найменування і номери (якщо вони є) частин записки, що мають заголовки, починаючи з “Вступу” і закінчуючи “Додатками”, з вказівкою номерів сторінок, на яких розміщується початок відповідної структурної частини записки.

Вступ виконується відповідно до ДСТУ 3008-95. У вступі коротко викладають:

─  оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

─  світові тенденції розв'язання поставлених задач;

─  актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

─  мету роботи та галузь застосування;

─  предмет, об’єкт та завдання дослідження;

─  взаємозв'язок з іншими роботами.

Таким чином, у вступі обгрунтовується актуальність дипломного проекту. Чорновий варіант вступу доцільно скласти на початку проектування, а остаточно відпрацювати при оформленні записки.