Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 8

ПЗ і аркуші графічного матеріалу підписуються дипломником, керівником проекту і консультантами з вказівкою дати і року.

Оформлення графічного матеріалу

Графічна частина проектуповинна освітлювати завдання дипломного проекту, основні шляхи і етапи її рішення і отримані результати. Повинен бути приведене наочний і доступний опис об'єкту проектування, а так само проілюстрована економічна частина проекту. Зразковий перелік графічних матеріалів наступний:

Формулювання мети та завдань дипломної роботи - 1 лист.

Опис об'єкту та предмету дипломного проектування - 1 лист.

Системний аналіз завдання проектування - 1 лист.

Математичні моделі та методи вирішення поставлених завдань дослідження - 1-2 листи.

Алгоритмічна частина проекту - 2-3 листи.

Структурно-функціональна і інформаційна схема ПО, технологія

роботи з програмною системою  1-2 листи.

Отримані результати та їх аналіз - 1 лист.

Економічна частина диплома - 1 лист.

Кількість листів по окремих видах графічної частини встановлюється керівником проекту і консультантами.

Правила оформлення розрахункової пояснювальної записки

Загальні вимоги

Записку пояснення оформляють на одній стороні листа писальному білому паперу форматом А4 (297 x 210 мм) за ДСТУ 3008-95. Допускається використовувати папір споживчих форматів (288 x 203 мм).

При необхідності для великих таблиць і ілюстрацій допускається в тексті використовувати формат А3 (297 x 420 мм), а в додатках (для схем, довідкових креслень) - формати А4, А3, А2 і А1, які повинні складатися у формат А4 так, щоб в складеному листі зовні була лицьова сторона з його номером.

Текст записки на сторінці необхідно розташовувати, дотримуючи наступні (не менше) розміри полів: зліва – 25 мм, справа – 20 мм, вгорі – 25 мм, внизу – 30 мм.

Текст записки пояснення виконують машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом; при цьому не допускаються відхилення від форматів А4 і А3.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності слід виправляти стиранням або за допомогою коректурного засобу і нанесенням на тому ж місці виправленого  тексту (графіка).

Записка повинна бути зброшурована і мати обкладинку.

Виклад тексту записки

Текст записки повинен бути коротким, чітким, таким, що виключає неоднозначність тлумачення.

При викладі обов'язкових вимог в тексті повинні застосовуватися слова “винен”, “слідує”, “необхідно” і тому подібне.

Вживані в тексті терміни, визначення і позначення повинні бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності - загальноприйнятими в науково-технічній літературі.

 Не дозволяється застосовувати в тексті скорочення слів, окрім встановлених і загальноприйнятих в російській або українській мові.

Спеціальні найменування і позначення, утворені скороченнями слів (словосполучень) і цифрами, слід записувати в дужках після першої згадки  повної назви, наприклад: “... система підтримки прийняття рішень (СППР)...”, або розшифровуються в дужках після першої їх згадки.

Найменування об'єкту проектування (виробу, системи, процесу і тому подібне) на титульному листі і при першій згадці в тексті повинно бути однаковим.

Найменування в тексті записки і на ілюстраціях, а так само в графічній частині проекту повинні бути однаковими.

У тексті записки не допускається:

– застосовувати для одного і того ж поняття різні терміни;

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони уживаються без цифр;

– застосовувати довільні скорочення слів;

– вживати математичні знаки без цифр, наприклад = (рівно), <(менше), а також знаки №(номер) і % (відсоток ).

– вживати знак  Ж для позначення діаметру (слід писати слово діаметр);

– застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ДБН, СТП) без реєстраційного номера.

Числа з позначенням одиниць вимірювання слід писати цифрами, а без позначення – словами, наприклад: " Зазор 2 мм просочити двічі ".

Одиницю фізичної величини ряду числових значень указують тільки після останнього числового значення, наприклад: 1, 4, 5 мм, причому між числом і позначенням одиниці слід залишати пропуск.