Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 16

                                                     Науковий ступінь, вчене звання                     підпис, ім’я, прізвище

 “____”____________20__р.

  з спеціальної частини                 _______________________________________________

                                                         Науковий ступінь, вчене звання                        підпис, ім’я, прізвище

 “____”____________20__р.

  з безпеки життєдіяльності та ЦО    ____________________________________________

                                                                 Науковий ступінь, вчене звання                  підпис, ім’я, прізвище             

“____”____________20__р.


Додаток 4

АНОТАЦІЯ

ІвановІ. І.

Розробка інформаційно-аналітичної системи оцінки якості підготовки фахівців в технічному Вузі. – Дипломна робота магістра. – 2010 р. – 62 с., 11 мал., 13 таблиць.

Мета роботи: розробка інформаційно-аналітичної системи контролю, оцінки і прогнозування якості підготовки фахівців в технічному Вузі .

Об'єкт дослідження: процес підготовки майбутніх фахівців у вищому учбовому закладі з урахуванням множини різних чинників внутрішнього  і зовнішнього середовища.

Предмет дослідження: моделі і методи оцінки комплексного показника якості підготовки фахівця у Вузі

Основний зміст роботи: встановлено, що на якість освіти впливають наступні чинники: рівень науково-педагогічного складу, робота Вузу, рівень матеріально-технічної і інформаційної бази, рівень професійних і особових знань студентів. Показано, що для побудови математичної моделі підготовки фахівців у Вузі найефективніше використовувати проектний підхід. Також, для вирішення завдання підвищення рівня якості підготовки фахівців у вищих учбових закладах, запропоновано використовувати моделі нечіткої логіки і двохфакторного аналізу.  Встановлено, що вхідні дані є значеннями нечітких множин, по цьому для розрахунку комплексної оцінки якості освіти запропоновано використовувати нечітку експертну систему.

Отримані результати: розроблений програмний продукт оцінки якості підготовки фахівця в   технічному Вузі, на основі запропонованої структури моделі отримання комплексного показника якості.

Ключові слова: ЯКІСТЬ ОСВІТИ, ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ, ЛІНІЙНЕ РАНЖИРУВАННЯ, ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ, НЕЧІТКА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА


АННОТАЦИЯ

ИвановИ. И.

Разработка информационно-аналитической системы оценки качества подготовки специалистов в техническом ВУЗе. – Дипломная работа магистра. – 2010 г. – 62 с., 11 рис., 13 табл.

Цель работы: разработка информационно-аналитической системы контроля, оценки и прогнозирования качества подготовки специалистов в техническом ВУЗе .

Объект исследования: процесс подготовки будущих специалистов в высшем учебном заведении с учетом множества различных факторов внутренней  и внешней среды.

Предмет исследования: модели и методы оценки комплексного показателя качества подготовки специалиста в ВУЗе

Основное содержание работы: установлено, что на качество образования влияют следующие факторы: уровень научно-педагогического состава, работа ВУЗа, уровень материально-технической и информационной базы, уровень профессиональных и личностных знаний студентов. Показано, что для построения математической модели подготовки специалистов в ВУЗе наиболее эффективно использовать проектный подход. Также, для решения задачи повышения уровня качества подготовки специалистов в высших учебных заведениях, предложено использовать модели нечеткой логики и двухфакторного анализа.  Установлено, что входные данные являются значениями нечетких множеств, по этому для расчета комплексной оценки качества образования предложено использовать нечеткую экспертную систему.

Полученные результаты: разработан программный продукт оценки качества подготовки специалиста в техническом ВУЗе, на оcновании предложенной структуры модели получения комплексного показателя качества.