Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 5

В окремих випадках студентові може бути запропонована тема для проектування, що вимагає проведення теоретичних досліджень або моделювання роботи складних автоматизованих систем управління. Тоді дипломний проект може бути замінений дипломною роботою, в якій за рахунок розширення спецчастини дозволяється опустити технологічну частину. Кожна така заміна повинна бути затверджена вирішенням кафедри і деканату.

Підприємствам дозволяється рекомендувати кафедрі тему і технічне завдання на дипломне проектування, проте право остаточного рішення цього питання залишається за кафедрою.

Основні напрями дипломного проектування і варіанти завдань приведені в Додатку 2.

Зміст і об'єм дипломного проекту (роботи)

Початкові дані для виконання дипломного проекту, його об'єм і зміст визначаються випускаючою кафедрою з урахуванням вимог по факультету і оформляються індивідуально для кожного студента у вигляді технічного завдання.

Дипломний проект (робота) складається із записки та графічної частини. Записка оформлюється у вигляді наукової роботи відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

Пояснювальна записка дипломного проекту повинна включати: титульний лист (Додаток 3); завдання на дипломний проект (Додаток 1); реферат; зміст; вступ; загальну частину; висновок і список використаної літератури; додатки. На окремих аркушах, що вкладаються в зшиту пояснювальну записку, додаються анотації на української, російської та англійської мовах. Анотації оформляються як і реферат, де наводиться стислий зміст роботи. Приклади анотацій наведено у додатку 4.

Об’єм ПЗ повинен складати 80-100 стор. машинописного тексту на аркушах фор­мату А4 (210 х 297 мм). Пояснювальна записка повинна бути комплексною і містити власне розробку, її техніко-економічне обґрунтування, елементи безпеки життєдіяльності та складатися з титульного листа, завдання з указівкою повного переліку вхідних даних і умов, короткої анотації, змісту, уведення, постановки задачі, результатів конкретної власної розробки, висновку, списку використаної літератури та необхідних додатків.

Якщо дипломна робота носить проектний характер, то в її структурі може бути відсутній технологічний розділ. При цьому розділ економічного обґрунтування (в обсязі 5-10%) і розділ БЖД  (в обсязі не більш 5%)  повинні бути присутнім обов'язково.

Якщо дипломна робота носить проектно-конструкторський характер, то власне розробка в загальному обсязі повинна займати 60-70%, технологічний розділ - 20-25%, економічний - 5-10% і БЖД - 5%.

Якщо дипломна робота носить технологічний чи експлуатаційний характер, то цей розділ буде складати 60-70 % загального обсягу. Інші частини - аналогічно проектно-конструкторській випускній роботі. Додатки до вказаного об’єму не входять.

Графічна частина проекту залежно від теми дипломного проекту виконується на 9-12 листах формату А4 та у вигляді комп’ютерної презентації в Power Point,  і повинна містити плакати постановки завдання і отриманих результатів. Графічні матеріали повинні відповідати вимогам ЕСКД і мати всі необхідні підписи.

Матеріали, використані при проектуванні (робочі програми для ПЕОМ, дані статистичних досліджень, результати експериментів і тому подібне), повинні бути додані до проекту.

Вимоги ДСТУ 3008-95 з оформлення текстового матеріалу розповсюджуються на загальну і спеціальну частини проекту (якщо спеціальна частина не конструкторська), описові розділи технологічної частини, економічну частину і розділ БЖД, а також на всі частини дипломної роботи. Текстовий матеріал конструкторської частини дипломного проекту виконується відповідно до ГОСТ 2.105-79.

У висновку студент коротко підсумовує дослідження теми, чітко формулює основні висновки щодо теми дослідження, отриманих результатів. Висновки повинні бути стислими, органічно випливати зі змісту роботи, не торкатися аспектів, які не досліджувалися. У противному разі висновки знижують якість дипломної роботи.