Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 13

4.  Здібність до проведення експериментів, уміння робити виводи з проведених експериментів (якщо вони передбачені завданням ).

5.  Знання і уміння застосовувати сучасне програмне забезпечення і інформаційні технології.

6.  Ступінь засвоєння, здатність і уміння застосовувати знання по загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах в самостійній роботі, письменність викладу записки і якість графічного матеріалу.

7.  Інші питання по розсуду керівника.

Відзив керівника дипломної роботи повинен бути стислим, де обов’язково робиться висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

Рецензування дипломних проектів

Дипломні проекти рецензують фахівці з даної теми з професорського - викладацького складу інших кафедр інституту або інших вузів, фахівці НДІ, КБ, підприємств або інших організацій за профілем дипломного проекту. Рецензії пишуть на спеціальному бланку в довільній формі. У них повинно бути відображено:

1.  Актуальність теми проекту.

2.  Відповідність:

a.  зміст дипломного проекту завданню на проектування;

b.  завдання і зміст дипломного проекту основної мети – перевірці знань і ступеня підготовленості дипломника по своїй спеціальності.

3.  Повнота, глибина і обгрунтованість вирішення поставлених питань.

4.  Аналіз і оцінка:

a.  використаних методів рішення поставленої задачі;

b.  розробленого програмного забезпечення;

c.  конструктивних розробок і графічної частини проекту;

d.  технологічній частині проекту з погляду застосування прогресивних інформаційних технологій, устаткування і режимів;

e.  якості і усебічності розробки економічної і організаційної частин проекту.

5.  Письменність і стиль викладу записки розрахункового пояснення.

6.  Загальна оцінка виконаного дипломником завдання, використання новітніх досягнень науки і техніки, позитивні і негативні сторони проекту. Необхідно вказати, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред'являються до дипломних проектів, що представляються до захисту по відповідній спеціальності і чи гідний дипломник привласнення відповідній кваліфікації.

7.  Інші питання по розсуду рецензента і передбачувана оцінка по чотирьохбальній системі (незадовільно, задовільно, добре, відмінно).

8.  Рецензія може бути написаний чорнилом, надрукована на машинці, що пише, або із застосуванням ПЕОМ. Вона повинна мати підпис рецензента і дату.

Захист дипломного проекту

Закінчений і оформлений дипломний проект передається керівникові проекту для остаточної перевірки і підпису. Свій відгук керівник складає на спеціальному бланку. При позитивному відгуку проект передається на рецензію.

Дипломні проекти рецензують фахівці з даної теми, рекомендовані вузом. В окремих випадках рецензента може рекомендувати підприємство, для якого виконується дипломний проект.

По відгуках керівника і рецензента кафедра ухвалює рішення про допуск дипломника до захисту.

Залікова книжка дипломника, відгук керівника і рецензента, картка успішності студента і виписка із залікової відомості про складені іспити і заліки разом з дипломним проектом передаються на розгляд Державної екзаменаційної комісії.

Захист дипломного проекту відбувається таким чином:

Дипломник робить коротку доповідь про проект і відповідає на питання членів ДЕК і присутніх на захисті. Після того, як питання більше не поступають, заслуховують відгуки керівника і рецензента. Потім дипломникові надається завершальне слово для відповіді на зауваження тих, що виступили або на отримані письмові відгуки.

За час, відведений на доповідь (не більше 10 мин.), дипломник повинен розповісти про цілі роботи, головні результати виконаного проекту, чітко сформулювати, що можна віднести до досягнень проекту. Нове технічне рішення повинне бути достатньо обгрунтоване. Економічна ефективність від впровадження результатів проекту повинна ілюструватися кількісними показниками. Основу доповіді повинне скласти виклад основних результатів, тільки найважливіший, такий, що характеризує особливості і властивості спроектованої системи або виробу.