Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 10

Посилання на використані джерела, приведені в списку, дають з вказівкою номери в порядку згадки в тексті записки (після цитати або опису додатків, з якими пов'язано джерело ). Якщо посилаються на кілька джерел літератури, то номери записують через кому чи через дефіс. Рекомендується за раз посилатися не більш, ніж на три джерела. Для цього застосовують запис в квадратних дужках, при необхідності, вказують номери тому (частини), розділу, додатку, сторінки. Наприклад: [7], [14, 17], [23-25], [32, с. 97].

Посилання на використані джерела, не вказані в списку, допускаються приводити повністю в тексті в дужках і в підрядкових примітках – виносках.

Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст). Найменування поміщають над ілюстрацією, а пояснюючі дані – під нею. Номер ілюстрації поміщають нижче пояснюючих даних.

Ілюстрація позначається словом "Рисунок __", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рисунок 3.1 - Схема розміщення".

Якщо ілюстрація не вміщується та одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: "Рисунок __, аркуш __"

Ілюстрації повинні бути розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту листа або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації приводять в тексті після першого посилання на них.

Креслення, діаграми, схеми, що є ілюстраціями в тексті записки повинні виконуватися з дотриманням вимог відповідних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) та Єдиної системи програмної документації (ЕСПД), наприклад:

діаграми – по ГОСТ 2.319-81;

схеми алгоритмів – по ГОСТ 19.003-80;

схеми (загальні вимоги) – по ГОСТ 2.701-84 і ГОСТ 2.721-74.

Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту в якому вони згадують, посередні сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у ПЗ (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового розділу формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад , формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули та рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Наприклад:

                                 (3.1)

де b – кут натікання струменя на перешкоду;

m* – в'язкість теплоносія при температурі Т*;

yS – сумарний коефіцієнт відмінності даного процесу теплообміну від стандартного.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак "х" .

Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, то її теж нумерують. Формули , що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Формули набираються в редакторі формул MathType. Використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри і таблиці - забороняється.