Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика", страница 15

         ____________________________________________________________

         ____________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік необхідних

до розробки питань):______________________________________________

  _____________________________________________________________

   ______________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу ____________________________________

       _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

       _____________________________________________________________

6.Дата видачі завдання:___________________________________________

                                                                          Керівник____________________

                                                                                                                      підпис

Завдання прийняв до виконання __________________________________

                                                                                             дата                       підпис студента


Додаток 2

Варіанти завдань на дипломну роботу (проект) за спеціальністю «Прикладна математика»


Додаток 3

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

КАФЕДРА_________________________________________________________________

                                                                         До захисту допускаю

Завідувач кафедри

_____________________

Науковий   ступінь,  вчене звання

_____________________

Підпис, призвіще, ініціали

                                                                                                         “____”____________20__р.

                                                           найменування дипломного проекту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Виконавець, студент _______________  групи

__________________________________

                                                                                                                                                                             підпис, ім’я, прізвище

  “____”____________20__р.

Керівник________________________________

                                                                                                                                                                                 Науковий ступінь, вчене звання

______________________________________

                                                                                                                                                         підпис, ім’я, прізвищ е

   “____”____________20__р.

Нормоконтролер  ________________________

                                                                                                                                                                                 Науковий ступінь, вчене звання

______________________________________

                                                                                                                                                         підпис, ім’я, прізвищ е

 “____”____________20__р.

Консультанти:

  з конструкторської частини    __________________________________________________

                                                     Науковий ступінь, вчене звання             підпис, ім’я, Прізвище

“____”____________20__р.

  з технологічної частини          __________________________________________________

                                                      Науковий ступінь, вчене звання                  підпис, ім’я, прізвище

 “____”____________20__р.

  з економічної частини              _________________________________________________