Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 14

б) коефіцієнт чистого прибутку;

в) окупність інвестицій.

5. Вирахуйте ДНА фірми, співвідношення ціни акцій та ДНА, коефіцієнт виплати дивідендів фірми, дані якої наведені в таблиці А (задача 2). Фірма випустила 100000 звичайних акцій, які продавались по $20 за кожну. На акцію сплачується дивіденд $0,5.

6. Нижче наведено окремі фінансові показники фірми та галузі, до якої належить фірма:

            Показники фірми      Показники галузі     

Поточний коефіцієнт           2,5       3,0      

Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу  30%     40%    

Коефіцієнт кратності процентів     3,0       2,0      

Коефіцієнт чистого прибутку         10%     8%      

Середній період погашення заборгованості покупцями  45 днів            35 днів           

Окупність інвестицій           5%       3%      

297

Оборотність запасів 10 разів           12 разів          

Середній період сплати рахунків постачальникам          30 днів            40 днів           

Порівняйте фінансові показники фірми та галузі, обговоріть їхні слабкі та сильні сторони.

ВІДПОВІДІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Із звіту про доходи ви одержите дані про виручку від продажу товарів та про різні витрати фірми. Віднявши від виручки всі витрати, проценти та податки, ви одержите доход в розпорядження власників звичайних акцій. Звіт про доходи також показує дивіденди, виплачені фірмою, та прибутки, які можна реінвестувати.

Баланс показує різноманітні поточні та фіксовані активи. Він вказує на заборгованість фірми у вигляді коротко- та довгострокових зобов'язань. Цей звіт також показує власний капітал фірми (ативи — зобов'язання). Одне слово, звіт про доходи вказує на прибутковість фірми, а баланс — на джерела коштів та активи, в які вкладені ці кошти.

2. Аналіз джерел та напрямків використання коштів допомагає фірмі контролювати витрати на залучення капіталу. Він створює базу для визначення напрямків найефективнішого вкладання обмежених ресурсів з найменшим ризиком.

3. Грошовий потік визначається як чистий прибуток після утримання податків плюс амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування дають можливість фірмі зменшити податок і таким чином заощадити більше коштів для інвестицій фірми. Чим більший грошовий потік, тим легше фірмі самій фінансувати свої інвестиції і тим менше вона витрачає на залучення коштів за рахунок зовнішніх джерел.

4.

Зростання      Д або ВР         Зменшення    Д або ВР*      

Дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів        ВР       Заборгованості постачальникам        Д        

Довгострокової заборгованості фірми       Д         Нерозподілених при-бутків ВР      

Цінних паперів що швидко реалізуються  ВР       Товарно-матеріальних запасів        Д           

*) Джерела (Д). Використання і розміщення коштів — (ВР).

298

5. Щоб визначити середній період погашення заборгованості по-купцями, розділіть річну виручку від продажу товару (в кредит) на 360. А потім суму заборгованості покупців поділіть на визначену вами виручку за день. Якщо середній період погашення по галузі 30 днів, а у фірми 44 днів, то це означає, що замовники фірми повільніше сплачують свої рахунки, ніж клієнти інших фірм. Довшай період погашення можна пояснити тим, що фірма встановила м'якші умова щодо розрахунків або ж що у фірми проблеми із своєчасним надходженням грошей від покупців. Довший період погашення, як правило, призводить до підвищення витрат на сплату процентів за позики та до зростання безнадійних боргів.

6. Зростання обсягу продажу товарів не гарантує прибутку. Товарооборот може зростати й тоді, коли у фірми обмежені потужності: як наслідок, фірма значно більше витрачає, аби лиш забезпечити замовників послугами та товарами. У такому випадку значні витрати можуть призвести до збитків.

7. Коли всі інші фактори будуть незмінні, прибуток фірми, яка користується методом рівномірного нарахування амортизації, буде вищий у перші роки і нижчий у наступні. Нарахування амортизації ще не означає, що на рахунок надходять "реальні гроші", тобто на грошові надходження фірми нарахування амортизації безпосередньо не впливає, проте вищі амортизаційні відрахування означають нижчі податки. З огляду на це, прискорене нарахування амортизації вигідніше фірмі, ніж рівномірне.