Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 15

8. Коефіцієнт кратності процентів 1,0 вказує на те, що фірма одержує ДВПП, який ледве дозволяє їй покривати свої фіксовані фінансові зобов'язання. Будь-яке незначне зменшення ДВПП поставило б фірму перед загрозою неплатоспроможності, якщо вона не знайде інші резерви або джерела коштів для швидкої сплати своїх боргів.

9. Якщо співвідношення ціни акцій та ДНА фірми вище, ніж в цілому по галузі та у конкуруючих компаній, інвеститори можуть відчути, що з фірмою не все гаразд. Як наслідок, вартість капіталу для фірми зросте. Коли виникає така ситуація, фірма може змінити структуру свого капіталу за рахунок додаткового випуску звичайних акцій, або ж може злитися з компанією, у якої нижчий показник співвідношення ціан акцій та ДНА, або ж відкличе (викупить) певну кількість своїх облігацій.

10. Аналітикам належить враховувати, за якими методами ведеться облік товарно-матеріальних цінностей — ППП—ППВ чи ОПП—ППВ, як нараховується амортизація, як списуються витрати на дослідження та дослідно-конструкторскі розробки, як враховується орендна плата. їм також належить проаналізувати, за даними яких фірм обраховані середньогалузеві показники, з якими порівнюються показники фірми. 11. Середньогалузеві показники можуть бути нехарактерними з огляду на певні причини. Наприклад, показники ліквідності можуть

299

бути завищеними, якщо для вирахуваня середнього значення по галузі здебільшого бралась великі, процвітаючі компанії. І навпаки, якщо середні значення враховують здебільшого малі компанії, показники ліквідності будуть занижені.

12. КОІ дає змогу визначити, як ефективно фірма використовує свої активи, щоб одержувати доход. Коефіцієнти чистого прибутку вказують, на те, як успішно фірма контролює операційні витрати і який у неї виграш від фінансового ліверіджу. В деяких галузях, таких, як сфера послуг, активи компаній відіграють меншу роль, ніж людський фактор. Отож коефіцієнт чистого прибутку краще показує прибутковість та ефективність компанії, ніж КОІ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Поточний коефіцієнт =

Цей коефіцієнт вказує на спроможність фірми покрити свої поточні або короткострокові зобов'язання, бо вона може мати коштів від ліквідних активів у двічи більше, ніж треба для покриття поточних боргових зобов'язань.

2. Таблиця А

(В тис. дол.)  

            1983    1984    Джерела коштів        Напрямки використання та розміщення коштів           

Активи          

Гроші на рахунку     200      300                  100     

Цінні папери, що швидко реалізуються     300      200      100                 

Заборгованість клієнтів       800      1000                200     

Товарво-матеріальні запаси            1200    1000    200                 

Фіксовані активи      3300    3700                400     

Всього активів           5800    6200                           

Пасиви          

Заборгованість постачальникам     300      200                  100     

Короткоотрокові позики      200      300      100                 

Інші поточні забов'язання    1000    800                  200     

300

Довгострокова заборго-ваність       1000    1200    200                 

Звичайні акції           3300    3700    400                 

Всього пасивів          5800    6200    1000    1000   

Зверніть увагу на те, що в 1984 році грошовий потік (Амортизаційні відрахування $50000 + Прибутки після утримання податків $120000) становив $170000, ця сума була джерелом коштів.

3.

            Поточний       Поточні пасиви                      

а)         коефіцієнт  = _____________          =                     

            (1983) Поточні активи                                

Це означає, що в компанії недостатньо робочого капіталу для покриття своїх зобов'язань. Коефіцієнт має бути більший, ніж 2,0.

            Співвідношення довгострокової     Довгострокова заборгованість                       

б)         заборгованості =       ___________  =