Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 13

3. Що таке грошовий потік? Поясніть, як вінможе бути пов'язанні з джерелами коштів.

4. Визначте, чн пов'язані наведені нижче зростання та зменшення сум у балансі з появою нових джерел коштів або напрямків іх використання і розміщення?

Зростання      Зменшення   

Дебіторської заборговавості за рахунками кліентів        Заборгованості постачальникам       

Довгострокових позик         Нерозподілених прибутків 

Цінних паперів, що швидко реалізуються Товарно-матеріальних запасів       

5.Як вираховуеться середній період поґашення заборгованості покупцями? Якщо він становитиме 40 днів, а середній по галузі 30 днів, що це означає?

6. Як може статись, що фірма матиме збитки навіть за зростання обсягу продажу її продукції?

7. Як відрізнятимуться прибуток та грошовий потік фірм, якщо одна з них використовує метод рівномірного нарахування амортизації, а інша метод прискореного нарахування амортизації?

8. Що означає коефіцієнт кратності процентів 1,0?

9. Що можна сказати про фірму, якщо співвідношення ціни акції та ДНА цієї фірми дуже високе порівняно з показникам по галузі та у конкуруючих компаній? Що має роби" фінансовий менеджер?

10. На що має звертати увагу аналітик у фінансових звітах, аби пересвідчитись, що фінансові показники, наведені там, якнайбільше відповідають дійсності?

11. На що треба звертати увагу, коли за норму для порівняння беруться показанки галузі?

12. Поясніть різницю між КОІ та коефіцієнтом чистого прибутку.

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Метод прискореного нарахування амортизації

Звіт про доходи

"Кислотний тест", або миттєвий показник

295

Оборотність запасів

Середній період погашеная заборгованості покупцями

Коефцієнт чистого прибутку

Середній період сплати рахунків постачальнікам

Коефцієнт операційного прибутку

Баланс

Коефцієнт окупності власного капіталу (КОВК)

Поточний коефіцієнт

Опівідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу (ДЗ/К) Коефіцієнт окупності інвестицій (КОІ)

Коефіцієнт кратності процентів

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Вирахуйте поточний коефіцієнт фірми, якщо її поточні активи $1000000, а поточні зобов'язання $500000. Про що говорить цей коефіцієнт?

2. Ви маєте такий баланс та звіт про доходи за 1983 і 1984 роки:

Таблиця А. Баланс за 1983 р. і 1984 р.

(В тис, дол.)  

            1983    1984   

Активи          

Гроші на рахунках    200      300     

Цінні папери, що швидко реалізуються     300      200     

Забаргованість клієнтів       800      1000   

Товарно-матеріальні запаси            1200    1000   

Фіксовані активи      3300    3700   

Всього активів           5800    6200   

Пасиви          

Заборгованість постачальникам     300      200     

Короткострокові позики      200      300     

Інші поточні зобов'язання   1000    800     

Довгострокова заборгованість        1000    1200   

Звичайні акції           3300    3700   

Всього пасивів          5800    6200   

Таблиця Б. Звіт про доходи за 1984 рік

(В доларах)   

Виручка від продажу товарів          1000000         

296

Операційні та інші витрати 700000           

ДВПП 300000           

Проценти       100000           

Прибуток до утримання податків   200000           

Податок за ставки 40%        80000 

Прибуток після утримання податків          120000*         

*) Амортизаційні відрахування в 1984 р. становили $50000.

За фінансовими даними з таблиці А вирахуйте,як змінились активи, сума боргових зобов'язань та власного капіталу з 1983 по 1984 рік. Вкажіть, чи пов'язані ці зміни з джерелами коштів та з напрямками використання коштів?

3. Використовуючи фінансові дані з таблиці А задачі 2, вирахуйте такі показники за 1983 рік:

а) поточний коефіцієнт;

б) співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу;

в) коефіцієнт "кислотного тесту", або миттєвий показник.

Поясніть, що можуть означати отримані результати.

4. Аналізуючи звіт про доходи (таблиця Б) та баланс (таблиця А) задачі 2, вирахуйте такі показники за 1984 рік:

а) коефіцієнт кратності процентів;