Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 3

4. Фірма сплачує дивіденди грошима;

5. Фірма викуповує та вилучає з обігу свої акції. З допомогою цих загальних правил з балансу та даних звіту про доходи компанії АВВ ви можете визначити джерела і напрямки використання коштів у 1982—1983 роках. Це показано в таблиці 16-3, з якої видно, що одне з джерел коштів формується за рахунок зменшення товарно-матеріальних запасів. Приріст суми цінних паперів, що швидке реалізуються, дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів, товарно-матеріальних запасів та фіксованих активів — це напрямки використання і розміщення коштів.

Таблиця 16-3. Визначення джерел та напрямків використання і розміщення коштів за окремими даними балансу та звіту про доходи компанії (1982—1983 рр.)

(У тисячах доларів) 

            1982    1983    Джерела         Напрямки використання та розміщення копггів 

Активи          

Гроші на рахунку     450      530                  80       

Цінні папери, що швидко реалізуються     80        110                  30       

Дебіторська заборгованість 1500    1650                150     

Товарно-матеріальні запаси            1400    1390    10                   

Фіксовані активи за початковою вартістю            4170    4570                400     

Акумульована амортизація (віднімається)            1000    1245                           

Всього активів           6600    7005                           

Пасиви          

Кредитори-постачальники  550      650      100                 

278

Короткострокові позики      150      130                  20       

Інші поточні пасиви 100      150      50                   

Довгострокові борги 1700    1760    60                   

Звичайні активи        1500    1505    5                     

Акційний капітал від продажу акцій понад номінал       1600    1610    10                   

Нерозподілені прибутки      1000    1100                           

Всього пасивів          6600    7005    *          *         

Дані із звіту про доходи     

Чистий прибуток після вирахування податків                              300                 

Амортизаційні відрахування                                   245                 

Дивіденди                                          100     

Всього джерел                                   780                 

Всього використано та розміщено                                     780     

* Суми приросту або зменшення в балансі нерозподілених прибутків не розглядаються як джерела або напрямки використання і розміщення коштів.

Зменшення в балансі суми короткострокових позик також означає напрямок використання і розміщення коштів, тоді як інші поточні пасиви (що зросли) стали джерелами коштів. Приріст за рахунок капіталу звичайних акцій та капіталу від продажу акцій понад номінал також став додатковим джерелом коштів. Прибуток після утримання податків та амортизаційні відрахування теж розглядаються як джерела коштів, тоді як сплачені дивіденди — це використання коштів. Аналіз джерел та напрямків використання і розміщення коштів може допомогти фінансовим менеджерам визначити, чи збалансовано фірма залучає кошти та розміщує їх. Він також показує фірмі, чи може вона покладатись на внутрішні ресурси, а чи має залучати кошти для фінансування своїх операцій за рахунок зовнішніх джерел. З таблиці 16-3 видно, яке значення має кожна стаття балансу та звіт про доходи у формуванні джерел та напрямків використання і розміщення коштів. Загальна сума напрямків використання і розміщення коштів має завжди дорівнювати сумі їх джерел. Такий підхід полегшує аналіз фінансових звітів та дає змогу збагнути, чи ефективно поєднані внут-

279

рішні й зовнішні джерела фінансування. Аналізуюча ці дані, менед-жери можуть краще оцінити шляхи залучення коштів зарахунокдодаткових та дешевших джерел, а також краще використовувати залучені кошти.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ