Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 2

Баланс як звіт про активи та пасиви дає змогу інвеститорам побачити їх структуру та вирішити, чи належно розміщені кошти. Віднявши поточні активи від поточних пасивів, ви можете дещо довідатись про ліквідність фірми, а співставляючи прибуток з активами фірми, ви можете одержати певне уявлення про ефективність використання фірмою свої активів.

Таблиця 16-2. Типовий баланс

(В доларах)   

Активи           Заборгованість та власний капітал

Гроші на рахунках    40000  Кредиторська забор-гованість        150000           

Цінні папери, що швидко ре-          50000                         

алізуються                                        

Дебіторська заборгованість 320000            Короткострокові позики      50000 

Товарно-матеріальні запаси            250000            Інші поточні пасиви (зобов'язання)            20000 

Всього поточних актив        660000            Всього поточних пасивів     220000           

Фіксовані активи за залишковою вартістю           550000            Довгострокова за-боргованість  440000           

Всього активів           1210000          Звичайні акції           350000           

                        Нерозподілені прибутки      200000           

                        Всього пасивів та власного капіталу          1210000         

276

ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Один з важливих моментів використання фінансових звітів — це визначення ефективності контролю за витратами та прибутковістю фірми. Це можна зробити, порівнюючи звіт про доходи фірми із звітами інших фірм тій ж галузі або із звітом кращої фірми у галузі. Звіти про доходи можуть розповісти також про те, як на прибутки фірми вплинули зміни її фіксованих видатків, таких, як проценти, амортизаційні відрахування та постійні витрати. Баланс допомагає менеджерам визначити, чи ефективно використовуються певні активи та пасиви. Припустімо, наприклад, що фірма має вищий рівень запасів товарно-матеріальних цінностей та більше фіксованих активів за залишковою вартістю, ніж подібні фірми цієї ж галузі. Це може означати, що фірма накопичила надмір запасів і має великі витрати на їх зберігання. Або ж аналіз балансу може вказати на занадто високу вартість фіксованих активів у порівнянні з товарооборотом фірми. Це може означати, що фірма мас зайві потужності або ж використовує активи неефективно. Фірма також може мати надмірну заборгованість, що робить її уразливою до банкрутства.

Отже, ви бачите, що фінансові звіти потребують ґрунтовного аналізу і можуть виявити сильні та слабкі місця у фінансах фірми. Саме менеджеру фірми належить правильно тлумачити дані фінансових звітів і відповідно діяти в разі необхідності. Справу можна спростити, коли вдатись до: аналізу джерел та напрямів використання коштів фірми; аналізу фінансових співвідношень та коефіцієнтів фірми.

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ

Основними джерелами коштів є прибуток, амортизаційні відрахування, власний капітал та довгострокова заборгованість. А збільшення в балансі суми дебіторської заборгованості, цінних паперів, що швидко реалізуються, фіксованих активів — це основні напрямки використання та розміщення коштів. Бачити, звідки і куди йдуть кошти, вкрай необхідно, бо це допомагає фінансовим менеджерам визначити найкращий шлях мобілізації і використання коштів. Для обрахунку коштів, що надходять з різних джерел, та визначення напрямків їх використання і розміщення можна застосувати прості правила, що наведені нижче. Джерела коштів формуються тоді, коли:

1. Активи в наступному періоді зменшуються порівняно з попереднім;

2. Заборгованість фірми у наступному періоді зростає порівняно з попереднім;

3. Нараховується амортизація;

4. Компанія продає акції;

277

5. Компанія має чистий доход за останній період.

Кошти використовуються і розміщуються тоді, коли:

1. Активи в наступному періоді зростають порівняно з попереднім;

2. Заборгованість фірми у наступному періоді зменшується порівняно з попереднім;

3. За останній період фірма мала збитки;