Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 6

          Таким чином, аналіз результати господарської діяльності Богодухівського хлібозаводу вказує на зменшення рівня виробництва, але при цьому підприємство має можливості для подальшого розвитку. Основною задачею підприємства є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Це перевага споживача визначеному хлібозаводу. Слід зазначити про необхідність розвитку персоналу підприємстві на основі використання системи мотивації праці. Робітники хлібозаводу не зацікавлені в діяльності підприємства, для цього необхідно передбачити заходи удосконалення мотивації праці з метою підвищення техніко-економічних показників.

2.4. Аналіз трудових показників підприємства          

2.4.1.  Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства

Забезпеченість підприємства якісними трудовими ресурсами має вирішальне значення для підвищення ефективності виробництва та визначає необхідні напрямки мотивації.

Першим етапом аналізу трудових показників підприємства є оцінка забезпеченості підприємства робочою силою й оцінка динаміки змін персоналу за структурою.

Структура кадрів Богодуховского хлібозаводу представлена в табл.2.7.

Таблиця  2.7

Структура кадрів хлібозаводу

Показники

2002 р.

2003р.

Відхилення

Структура

абсол.,

відн.,

 персоналу, %

осіб

%

2002р.

2003р.

абсолвідх.

Середньооблікова чисельність

   працівників, осіб

85

86

1

1,18

100,00

100,00

   у тому числі:

   промислово-виробничого персонал

      з них:

84

85

1

1,19

98,82

98,84

0,01

  робітники

76

77

1

1,32

89,41

89,53

0,12

   керівників,  фахівців, службовці

8

8

0

0,00

9,41

9,30

-0,11

   непромисловий персонал

1

1

0

0,00

1,18

1,16

-0,01

У звітному році в порівнянні з 2002 роком відбулися зміни в чисельності працюючих на підприємстві. Середньооблікова чисельність збільшилась на 1,18 % у порівнянні з 2002 роком, це пов’язано з впровадженням автоматизацією виробництва і необхідністю збільшенням чисельності. Аналізуючи структуру персоналу слід зазначити наявність непромислової групи, у загальній структурі персоналу вона займає 1,16%. Аналіз показав, що в звітному періоді на підприємстві не спостерігалося значних змін у структурі персоналу.

На рис.2.2.  представлена динаміка чисельності персоналу за період з 1998 по 2003 рік.

Рис.2.2. Динаміка середньооблікової чисельності персоналу хлібозаводу

Аналіз рис. 2.2, дозволяє зробити висновки, що на підприємстві спостерігається тенденція зниження чисельності персоналу. Так середньооблікова чисельність в 1998 року складала 114 осіб, що на 28 осіб більше ніж в 2003 році. Це в першу чергу пов'язано зі  зниженням обсягів виробництва хлібобулочних виробів.

Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кваліфікованими кадрами. Кадри   адміністративно-управлінського персоналу в  переважній більшості    мають   фахову   освіту    для    роботи    в    галузі хлібопечення, необхідний досвід роботи зі своєї посади.  Якісний склад персоналу представлен  в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Оцінка якісного складу працівників Богодуховского хлібозаводу за 2003 рік