Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 12

№ з/п

Показники

2002 г.

2003 г.

Відхилення           відн., %

1

2

3

4

5

1

Поточне преміювання:

176

152

-13,64

премія робочим

106

92

-13,21

премія ПВП

70

60

-14,29

в т.ч. відпустка з заохоченням

32,5

20,2

-37,85

в т.ч. доплата за рахунок прибутку

10,1

5,2

-48,51

2

Заохочення, тис. грн.

85

76

-10,59

за результатам роботи за рік

55

48

-12,73

за стаж

19

16

-15,79

3

Одноразові заохочення

12,5

12,7

1,60

другі заохочення:

10

10,7

7,00

до 8-Березня

2,5

2,7

8,00

до дня хлібороба

3,3

3,3

0,00

конкурси

1,7

1,5

-11,76

інші

2,5

3,2

28,00

Продовження табл. 2.17

1

2

3

4

5

4

матеріальна допомога:

65

60

-7,69

по заявкам

32

30,5

-4,69

чорнобильцям

18,9

17,5

-7,41

при народжені дитини

5,2

4,9

-5,77

на оздоровлення

8,9

7,7

-13,48

5

Соціальні пільги:

20

26

30,00

додаткова відпустка

9,2

8,5

-7,61

путівки

7,3

7,4

1,37

на харчування

2,3

5,2

126,09

матеріальна допомога дитсадку

1,2

4,9

308,33

Варто сказати, що зміна обсягу виконаних робіт і загальної чисельності працюючих спричинили відповідно і зміну в стимулюванні працівників, поточне преміювання зменшилось на 13,64 %.

У загальній сумі всіх заохочень у 2003 році найбільша питома вага заохочення за результатам роботи за рік, а в 2002 році – матеріальна допомога.

Нарешті, можна сказати, що механізм мотивації Богодухівського хлібозаводу на організованому рівні. Хоча на основі всього цього існують і визначені недоліки: зрівнялівка, завищення показників, які можна використовувати для подальшого удосконалювання мотиваційного процесу.

2.6. Аналіз фінансового стану хлібозаводу

  Важливу роль у забезпеченні підвищення ефективності виробництва грає фінансовий аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

Дані для фінансового аналізу представлені в документах фінансової звітності: баланс підприємства; звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів (Додатки Д, Е, Ж ).

Для оцінки фінансового стану необхідно провести аналіз прибутку Богодуховского хлібозаводу. У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку, її структуру і динаміку. Аналіз складу, динаміки і виконання плану по прибутку за звітний рік представлені в табл.  2.18.

Таблица 2.18

                          Динаміка рівня  прибутку  хлібозаводу

Показники

2002 р.

2003 р

Відхилення           відн., %.

1. Виручка від реалізації продукції без ПДВ і акцизів, тис. грн.

4044,3

3042,2

-1002,1

2. Результат від операційної діяльності, тис. грн.

373,3

172,4

-200,9

3. Прибуток від реалізації продукції, , тис. грн.

881,8

799,9

-81,9

4. Чистий прибуток, тис. грн.

201,1

75,0

-126,1

5. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3162,5

2242,3

-29,10

6. Рентабельність продукції, %

6,36

3,34

-0,47