Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 10

Що говорить про нераціональне використання праці працівників. Зниження трудомісткості продукції можливо за рахунок упровадження досягнень науки і техніки, механізації й автоматизації виробничих процесів, удосконалювання організації виробництва і праці, збільшення питомої ваги покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів. Важливим моментом в підвищенні продуктивності праці є використання ефективного мотиваційного механізму.

2.4.5. Оцінка використання фонду оплати праці

Аналіз засобів на оплату праці починається з оцінки використання фонду оплати праці в цілому по підприємству і по окремих категоріях працюючих. Аналіз фонду оплати праці представлений у табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Фонд оплати праці на хлібозаводі

Відхилення

Найменування показника

2002 р.

2003 р.

абсол.,

відн.,

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

Фонд оплати праці всього, тис. грн.

в т.ч.

577,51

566,18

-11,33

-1,96

Фонд основної заробітної плати, тис. грн.

401,51

398,18

-3,33

-0,83

Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.

 в т.ч.

91

92

1

1,10

  надбавки і доплати до тарифних ставок

34

36

2

5,88

  премії за виробничі результати

29

25

-4

-13,79

  виплати працівникам, що проходять навчання

28

31

3

10,71

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати, тис. грн.

  в т.ч.

 85

 76

 -9

 -10,59

  суми матеріальної допомоги

65

60

-5

-7,69

  сума наданих трудових і соціальних   пільг

 20

 26

 6

 30,00

Середньооблікова чисельність, осіб

85

86

1

1,18

Середньомісячна заробітна плата, грн.

566,19

548,62

-17,56

-3,10

Аналіз табл. 2.15. показав, що у порівнянні з минулим роком фонд оплати праці зменшився на 3,10%. Найбільша питома вага в загальній структурі фонду оплати праці займає фонд основної зарплати 69,52% у 2002 році і 70,33% у 2003 році. Додаткова зарплата складає незначну частину в загальній структурі фонду оплати праці 30,48% у 2002 році і 29,27% у 2003 році.  Використання коштів на оплату праці Богодуховского хлібозаводу здійснюється відповідно до колективного договору, і діючими положеннями про преміювання.

Аналіз факторів, що впливають на ФОП хлібозаводу представлений у табл. 2.16.

Таблиця 2.16

Вплив факторів на ФОП

Найменування показника

2002 р.

2003 р.

Відхи-лення

(+,-)

Вплив факторів

чисельності

персоналу

середньорічна

зарплата

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1. Чисельність персоналу, осіб

85

86

1

6,794

1,2

2. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн.

6794,24

6583,49

-210,75

-18,124

-3,14

3. Фонд оплати праці, тис. грн.                 

577,51

566,18

-11,33

Загальний вплив факторів працюючих і середньорічної заробітної плати одного працюючого:

ΔФОП = ΔЗ + ΔЧп                                                                        (2.3)

ΔФОП% = ΔЗ% + ΔЧп%                                                               (2.4)

де ΔФОПΔФОП%  – відхилення фонду оплати праці, тис. грн, %;

 ΔV, ΔV%  – відхилення середньорічної заробітної плати одного працюючого, тис. грн, %;

ΔЧп, ΔЧп% – відхилення чисельності працюючих, тис. грн, %;

ΔФОП = -18,124 + 6,794 = -11,33 (тис. грн.)