Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 11

ΔФОП% = -3,14 + 1,2 = -1,94 %

Дані табл. 2.16 дозволяють зробити висновок, що на ФОП підприємства негативний вплив має зменшення розміру середньорічної заробітної плати –              -3,14 %. Аналізуючи показники продуктивності праці слід зазначити, що зниження цих показників відобразилось на зменшенні фонду оплати праці. Але слід зазначити, що продуктивність праці знижується більшими темпами, ніж фонд оплати праці.  Зменшення ФОП також негативно відобразиться на існуючій системи мотивації праці на підприємстві.   

2.5. Аналіз системи мотивації праці на підприємстві

2.5.1. Напрямки мотивації персоналу хлібозаводу

Виходячи зі сучасного етапу розвитку суспільства, головним завданням Богодухівського хлібозаводу у даній сфері стало заощадження трудового потенціалу і створення сприятливого клімату, необхідного для адаптації персоналу в нових умовах життєдіяльності. Існуюча система мотивації представлена на рис.2.3.

 


Рис. 2.3. Мотивація трудової діяльності персоналу Богодухівського хлібозаводу

Створення необхідних фізичних умов для персоналу є важливим  фактором успішного розвитку виробництва. Для цього на Богодухівському хлібозаводі є зважена кадрова політика підприємства. При цьому слідує відмітити, що недостатньо використовується автоматизація виробничого процесу, що оказує негативний вплив, як на  розвиток персоналу в цілому, так і на існуючу систему мотивації.

Підготовкою кадрів на підприємстві займається відділ кадрів. Навчання і перепідготовка виробляється через учбово-курсові комбінати. Керівники і фахівці проходять курси підвищення кваліфікації.

Матеріальне стимулювання, крім нагороди за результати роботи, включає виплати за підсумками за рік, виплати за раціональні пропозиції, виплати за ювілейні дати, матеріальну допомогу: оздоровчу, чорнобильцям, на весілля, народження дитини, родинам, що мають дитяти-інвалідів, багатодітним родинам, плата за навчання і т.д.

Соціальні зрушення останнього десятиліття майже не вплинули на плинність трудового потенціалу хлібозаводу. Створені умови для одержання персоналом широкого спектра послуг – медичних, культурно-побутових, транспортних, спортивно-оздоровчих і ін.

Значне місце займає преміювання в системі мотивації. Положення про преміювання матеріально зацікавлює в збільшенні обсягів виробництва, продуктивності праці, прибутку і зниженні собівартості. Працюючих Богодухівського хлібозаводу преміюють із ФЗП і фонду матеріального заохочення (ФМЗ). Максимальний розмір премій за рахунок ФЗП не повинний перевищувати 20% оплати по тарифних ставках. Розмір премій за рахунок ФМП не обмежується.

Керівників, спеціалістів і службовців преміюють за виконання плану з розрахункової величини прибутку в розмірі посадового окладу і за кожен відсоток понад плановий прибуток з обсягів реалізації і кожен відсоток перевиконання.

Таким чином, на Богодухівському хлібозаводі існує система мотивації, яка має як позитивні так і негативні сторони. Так слід зазначити, що на підприємстві не достатньо використовуються можливості соціально-психологічної мотивації. Створення груп, членів яких з’єднували сходні  інтереси, дозволило би хлібозаводу зацікавити працівників в підвищенні рівня виробництва.

  2.5.2. Аналіз стимулювання праці на підприємстві

        Мотивація праці на підприємстві складається з наступних елементів: оплата праці, стимулювання праці, що визначається рівнем виплат, різними преміями, надбавками, соціальними виплатами.  Структуру стимулювання працюючих на Богодухівського хлібозаводу можна представити в табл.  2.17.

Таблиця 2.17  

Динаміка і структура стимулювання працюючих на Богодухівського хлібозаводу, тис. грн.