Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 9

Найменування

2002 р.

2003 р.

Відхилення

Показника

абс.,(+,-)

від.,%

Обсяг виробництва, тис. грн.

22390

19860

-25,3

-11,3

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

84

85

1,0

1,2

  у тому числі:

     робітників, осіб

76

77

1,0

1,3

Продуктивність праці одного

працівника, тис.грн./осіб

266,55

233,65

-32,90

-12,3

Продуктивність праці одного

робітника, тис.грн./осіб

294,61

257,92

-36,69

-12,5

Як свідчать дані табл. 2.13 на хлібозаводі рівень продуктивності праці одного працівника склав 266,55 тис.грн./осіб у 2002 р. і 233,65 тис.грн./осіб у 2003 р., при цьому слід зазначити, що спостерігається тенденція зниження продуктивності праці. Це пов'язано в першу чергу зі зниженням випуску продукції.

Аналіз впливу трудових факторів на зміну продуктивності праці представлений у табл. 2.13.

Таблиця 2.13           

Аналіз факторів які впливають на продуктивність праці

Найменування показника

2002 р.

2003 р.

Відх.,

(+,-)

Вплив факторів

чисельності

працюючих

обсяг виробництва

 грн.

%

      грн.

%

1.Обсяг виробництва, тис. грн.   

22390

19860

-2530

-29,764

-11,16

2.Чисельність працівників проми-слово-виробничого персоналу, осіб

84

85

1

-3,136

-1,17

3.Продуктивність праці 1-го працівника промислово-виробничого персоналу,   грн./осіб

266,55

233,647

-32,90

Загальний вплив факторів працюючих і обсягу виробництва складе:

ΔПпр = ΔV + ΔЧп                                                                            (2.1)

ΔПпр% = ΔV% + ΔЧп%                                                                  (2.2)

де ΔПпр,  ΔПпр%  – відхилення продуктивності праці, тис. грн, %;

 ΔV, ΔV%  – відхилення обсягу виробництва, тис. грн, %;

ΔЧп, ΔЧп% – відхилення чисельності працюючих, тис. грн, %;

ΔПпр = -3,136 +(-29,764) = -32,90 (тис. грн./осіб)

ΔПпр% = -1,17 + (-11,16) = -12,33 %

На підставі даних розрахунків можна зробити висновок, що негативним моментом у зменшенні продуктивності праці є як, зниження обсягів виробництва складе на 11,16 %, так і підвищення кількості працюючих на          1,17 %. Продуктивності праці одного працівника на хлібозаводі зменшилось на 329,00 грн./осіб. Підприємству необхідно зосередити свої зусилля на підвищенні продуктивності праці, від ефективної роботи в даному напрямку залежить обсяг виробництва, а отже прибуток.

Аналіз трудомісткості продукції хлібозаводу представлений у табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Трудомісткість продукції

Найменування

2002 р.

2003 р.

Відхилення

показника

абс.,(+,-)

від.,%

Обсяг виробництва, тис. грн.

22390

19860

-25,30

-11,30

Фонд робочого часу, людино-година

552168,00

552024,00

-144,00

-0,03

Трудомісткість 1 грн. продукції, людино-годин/ тис. грн

24,66

27,80

3,13

12,71

Аналізуючи дані табл. 2.14 необхідно відзначити, що в порівнянні з 2002 роком трудомісткість 1 гривні товарної продукції зросла на 12,71 %. Це пов’язано з зниженням об’ємів реалізації та ростом чисельності на підприємстві.