Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 13

Підприємство має прибуток у розмірі 75,0 тис. грн.  Але при цьому  слід зазначити, що в порівнянні з  2002 р. відбулося зниження розміру прибутку на 126,1 тис. грн, що пов'язано зі зниженням обсягу виробництва.

Фінансові результати роботи Богодуховского хлібозаводу відбиваються в бухгалтерському балансі.

Аналіз структури активу і пасиву балансу представлений у додатку З.

Загальна сума засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, склала 1474,0 тис. грн. і зменшилася за рік на 8,9 тис. грн. З загальної вартості засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства в 2003 році, основні засоби склали 1431,3 тис. грн., збільшилися за рік на 393,0 тис. грн. Це свідчить про ріст коштів, вкладених в основні фонди в 2003 році. Вартість оборотних коштів зменшилася на 146,2 тис. грн., що є ознакою погіршення структури активів. Підприємство збільшило власні засоби на суму 65 тис. грн., при цьому сума статутного фонду не змінилася. Позитивно тенденцією є те, що відбулося зменшення суми позикових фондів у порівнянні з попереднім роком.

Дана оцінка дозволяє зробити висновок про значну частку дебіторської заборгованості, дане обставина жадає від підприємства реалізації ряду заходів щодо оборотності капіталу.

Аналіз фінансової стійкості дозволяє визначити фінансове положення підприємства.

Зовнішнім проявом стійкості є платоспроможність.

Необхідні для аналізу фінансової стійкості підприємства дані представлені в табл.  2.19.

Таблиця 2.19

Фінансова стійкість за 2003 рік

Показники

На початок року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

1. Джерела власних засобів

1209,4

1274,4

2. Основні фонди та інші внеоборотные активи

766,7

900,6

3. Наявність власних оборотних коштів

714,4

568,2

4. Довгострокові кредити і позикові засоби

-

-

5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат

1209,4

1274,4

6. Короткострокові кредити і позикові засоби

275,7

199,6

7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат

1485,1

1474,0

8. Загальна величина запасів і витрат

426,3

160,5

9. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних коштів,

288,1

407,7

10. Надлишок (+) чи недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат,

783,1

1113,9

11. Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат,

1058,8

1313,5

12. Тип фінансової ситуації

Абсолютна стійкість

Абсолютна стійкість

  При визначенні фінансової стійкості застосовуються наступні нерівності:

якщо

Якщо

Якщо

З даних табл. 2.19  випливає, що на хлібозаводі як у 2002 р., так і в 2003 спостерігався абсолютно стійкий фінансовий стан. Це дає можливість удосконалювати систему мотивації працівників за рахунок використання власних коштів.

ВИСНОВКИ  ДО РОЗДІЛУ 2

Богодухівський хлібозавод підприємство, яке спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів. Уся продукція хлібозаводу виготовляється з високоякісних сортів пшениці і жита вітчизняного виробництва і натуральних продуктів без додавання розпушувачів.

Результати аналізу свідчать про стійкий фінансово-економічний стан підприємства. При цьому слід зазначити, що в останні роки в ВАО відбувалося зниження обсягів виробництва і реалізації, знизилася ефективність використання трудових ресурсів і основних виробничих фондів.

Результати аналізу структури і стани основних фондів ВАО свідчать про достатню забезпеченість виробництва устаткуванням, необхідним для стійкого випуску продукції. Однак виробнича база підприємства характеризується високим рівнем зносу основних фондів, величина якого складала в 2002-2003 роках 40-37%. Велика величина фізичного і морального зносу основних фондів вказує на необхідність істотного відновлення наявних виробничих потужностей.

У 2002-2003 роках скоротилися прибуток на 126,1 тис. грн. і рентабельність роботи підприємства. На недостатньо раціональне використання фінансових ресурсів ОАО Богодуховский хлібозавод указує значне (у два рази) перевищення величини власних оборотних коштів над нормативним значенням цього показника.