Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 2

Група основних

фондів

Вартість,

тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютне

відхилення,

тис. грн.

Відносне відхилення, %

2002р.

2003р.

2002р.

2003р.

Будинки, спорудження і передатні пристрої

648,1

965,2

62,42

67,44

317,10

48,93

Машини й устаткування

202,9

203,9

19,54

14,25

1,00

0,49

Транспортні засоби

91,5

148,8

8,81

10,40

57,30

62,62

Спецоснастка

38,3

43,3

3,69

3,03

5,00

13,05

Малоцінні необоротні матеріальні активи

57,5

70,1

5,54

4,90

12,60

21,91

Усього:

1038,3

1431,3

100,00

100,00

393,00

37,85

Найбільша питома вага в структурі основних фондів складають будинки, спорудження і передатні пристрої, при цьому їхня вартість збільшилася за аналізований період на 317,10 тис. грн. чи 48,93%, 14,25% основних виробничих фондів складають машини й устаткування, це на 5,3 %  менше, ніж  у 2002 р. Лише 1% основних виробничих фондів приходиться на транспортні засоби, спецоснастку, а також малоцінні необоротні активи.

У загальному за період з 01.01.2002 р. по 01.01.2003 р. вартість основних виробничих фондів підприємства  збільшилася на 393,0 тис. грн., збільшення відбулося по всіх групах основних фондів. Це пов’язано з тим, що підприємство прагне до формування стійкого положення на ринку хлібобулочних виробів. Придбання основних фондів здійснювалося за рахунок власних коштів.

Зміни вартісних показників основних виробничих фондів Богодуховского хлібозаводу представлені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Рух основних виробничих фондів хлібозаводу за 2003 рік 

Група основних

фондів

Вартість на

01.01.03 р.,

тис. грн.

Надійшло,

тис. грн.

Вибуло,

тис. грн.

Вартість на

01.01.04 р.,

тис. грн.

Будинку, спорудження і передатні пристрої

648,1

317,10

-

965,2

Машини й устаткування

202,9

1,00

-

203,9

Транспортні засоби

91,5

57,30

-

148,8

Спецоснастка

38,3

5,5

0,5

43,3

Малоцінні необоротні матеріальні активи

57,5

12,6

-

70,1

Усього:

1038,3

393,5

0,5

1431,3

Дані табл. 2.2 свідчать, що будинків, споруджень і передатних пристроїв в структурі основних виробничих фондів збільшилось на 317,1 тис. грн. Надходження основних фондів спостерігаються по всіх групах основних фондів, при цьому спостерігалося вибуття тільки по одній позиції – спецоснастка, вартість яких зменшилась на 0,5 тис. грн.. Усього за 2003 рік на підприємстві надійшло ОВФ на суму  393,5 тис. грн., а вибуло – на 0,5 тис. грн.

Для аналізу руху основних виробничих фондів використовують    наступні показники:  коефіцієнт відновлення основних виробничих фондів, коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів, коефіцієнт приросту основних виробничих фондів.

Використовуючи дані табл. 2.2. розраховані ці показники і приведені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз основних виробничих фондів хлібозаводу

Показник

Значення

Коефіцієнт відновлення

0,275

Коефіцієнт вибуття

0,005

Коефіцієнт приросту

0,274

Дані табл. 2.3 свідчать, що проводиться відновлення основних фондів на підприємстві, коефіцієнт приросту складає 0,274, а коефіцієнт відновлення – 0,275.

Технічний стан основних виробничих фондів представлен в табл. 2.4.

Таблиця  2.4

Технічний стан основних виробничих фондів хлібозаводу